Akcenta top

Transakcje forward, opcje

Oprócz usług wymiany walut i przelewów zagranicznych, AKCENTA oferuje również usługi zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym w formie transakcji forward (zwanych również kontraktami forward lub kontraktami terminowymi forward). Transakcje te są przeznaczone dla firm narażonych na ryzyko walutowe, a dzięki nim możliwe jest częściowe lub całkowite wyeliminowanie wahań kursów walut. Umożliwia to łatwiejsze planowanie finansów firmy.

Transakcje forward realizowane przez AKCENTA pozwalają klientom negocjować warunki umowy kupna lub sprzedaży określonej waluty w określonej cenie, przy czym umowa ta zostanie zrealizowana we wskazanym terminie w przyszłości. Warunki tej umowy, w tym zakontraktowany kurs waluty, są ustalane w dniu zawarcia umowy i obowiązują aż do jej zakończenia.

AKCENTA nie kontroluje rozwoju kursów walut, dlatego w dniu zakończenia kontraktu forward aktualny kurs może się różnić względem kursu wynegocjowanego  przez Klienta (i wskazanego Potwierdzeniu Transakcji Płatniczej z Wymianą Walut). Mimo to warunki transakcji forward są wiążące dla obu stron.

Tutaj do ściągnięcia poradnik dotyczący transakcji terminowych. Znajdą w nim Państwo informację jak w prosty sposób wyeliminować ryzyko kursowe.

forward-raport-akcenta-01
forward-raport-akcenta-02
forward-raport-akcenta-03
forward-raport-akcenta-04
Chcesz dowiedzieć się więcej o świadczonych przez nas usługach?
Budapeszt - na Węgrzech AKCENTA działa od roku 2011
Opis usługi
Powiązane linki
Szczegółowe informacje o usłudze

Produkty zabezpieczające przez ryzykiem kursowym w AKCENTA

 • Kontrakty forward
 • Kontrakty forward z elastycznym okresem spłaty
 • Forward amortyzacyjnymortyzacyjny
 • Par forward
 • Swap dewizowy
 • Opcja walutowa

Warunki transakcji forward w AKCENTA

Tradycyjnie we wszystkich instytucjach oferujących transakcje forward, wymagane są specjalne zabezpieczenia ze strony klientów. W AKCENTA są to:

 • Limit handlowy zabezpieczony wekslem
 • Depozyt zabezpieczający zablokowany na subkoncie AKCENTY
 • Limit handlowy
 
AKCENTA CZ a.s. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiejkolwiek szkody albo utracenie zysku spowodowane jakimkolwiek osobom w związku z użyciem informacji i danych zamieszczonych na tej stronie internetowej lub w materiałach marketingowych spółki. AKCENTA CZ a.s. wraca uwagę, że zawarcie transakcji terminowych opisanych na tej stronie internetowej lub w materiałach marketingowych zawiera ryzyka, z którymi klient ma obowiązek zapoznać się w możliwie najszerszym zakresie, zrozumieć je, rozważyć i ewentualnie wystąpić o dalsze informacje. Szczegółowe informacje o ryzykach dotyczących transakcji terminowych są zamieszczone na stronie internetowej AKCENTA CZ a.s.: Wybrane ryzyka związane z zawieraniem transakcji terminowych. Informacji o ryzykach udzielają również pracownicy spółki AKCENTA CZ a.s.

Jak zacząć skorzystać z zabezpieczenia przez ryzykiem kursowym w AKCENTA?

Aby przeprowadzić transakcję forward należy:

 • zawrzeć Umowę Ramową
 • zawrzeć załączniki forward, które określają warunki i zasady realizacji transakcji terminowych, znajdują się one tu
 • mieć otwarty Wewnętrzny Rachunek Płatniczy (WRP) w celu zablokowania kapitału z kontraktu terminowego

Jak zawierać transakcje forward?

Jeśli negocjując warunki kontraktu forward Klient nie ma na Wewnętrznym Rachunku Płatniczym wystarczającego pokrycia do zablokowania, AKCENTA wystawi razem z Potwierdzeniem Transakcji Płatniczej z Wymianą Walut również Zlecenie Przelewu. Na podstawie tej dyspozycji klient przelewa wymaganą kwotę na swój Wewnętrzny Rachunek Płatniczy w celu zabezpieczenia zablokowania transakcji. Środki na pokrycie kontraktu Forward  klient przesyła na rachunek AKCENTA na dwa dni robocze przed jego przelewem. Środki muszą się znaleźć na rachunku AKCENTA najpóźniej dniu zakończenia transakcji forward.

 
 
Przy zawieraniu transakcji terminowych klient ponosi niektóre rodzaje ryzyk (rynkowe – walutowe i odsetkowe, ryzyko kontrahenta, ryzyko płynności, efekt dźwigni). To zależy zawsze od celu i sposobu skorzystania z transakcji terminowej. Przed podpisaniem Umowy Ramowej i zawarciem transakcji albo kiedykolwiek na żądanie nasi handlowcy z przyjemnością wyjaśnią Państwu różne rodzaje ryzyk, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej.
 
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia