Co to jest Forward o zmiennym terminie zapadalności?

  Dzięki AKCENCIE możesz zabezpieczyć swoją firmę przed ryzykiem kursowym nawet z rocznym wyprzedzeniem. Dla każdego klienta przygotujemy indywidualną ofertę.

  Forward o zmiennym terminie zapadalności opiera się na tych samych zasadach co forward, tzn. ściśle określona kwota jest zabezpieczana po stałej stopie procentowej, z tą różnicą, że termin zapadalności jest zmienny.

  Określona z góry data rozliczenia kontraktu terminowego zostaje zastąpiona przedziałem trzech tygodni (1 tydzień przed i 2 tygodnie po terminie zapadalności), przy czym w tej strefie czasowej wymiana może być dokonana w dowolnym dniu roboczym w ramach jednej transakcji po z góry uzgodnionym kursie.

  Image

  Jakie są korzyści z programu Forward o zmiennym terminie zapadalności?

  Jeśli klient ma trudności z oszacowaniem przyszłych terminów płatności lub zobowiązań przychodzących, odpowiednia dla niego może być transakcja forward o zmiennym terminie zapadalności.

  Narzędzie to pozwala również firmom na lepsze wykorzystanie stałych kursów wymiany w obliczeniach dotyczących planowania finansowego, oferując jednocześnie pewną elastyczność w zakresie terminów. Za zawarcie umowy terminowej typu floating forward nie jest pobierana opłata.

  Przykład transakcji forward

  IMPORTER KLIENTA

  W dniu 30. 6. klient zakupił od dostawcy towary o wartości 100 000 EUR z terminem dostawy za 3 miesiące. Jednocześnie nie zna dokładnej daty zapłaty za te towary i nie chce być narażony na ryzyko zmian kursów walut. Klient zawiera transakcję terminową na 30. 6. z okresem rozliczenia od 26. 9. do 14. 10., kupując euro w dowolnym dniu roboczym w tym okresie.

  KlientDostawaKwotaRozliczenie

  Importer

  w ciągu 3 miesięcy

  100 000 EUR

  od 26 września do 14 października

  Transakcja typu forward jest podstawowym typem zabezpieczenia ryzyka walutowego. Chodzi tu o umowę o przyszłym zakupie albo sprzedaży waluty obcej za kurs ustalony na stałe, realizowaną w ustalonym terminie w przyszłości. Kurs transakcji typu forward opiera się na kursie spotowym skorygowanym o tzw. punkty forwardowe. Zależą one od długości okresu, na który zawarto transakcję typu forward i różnicy stóp procentowych walut. Przy stałym kursie forwardowym firma uzyskuje pewność i pozbywa się ryzyka wynikającego z przyszłego negatywnego rozwoju kursów walutowych. Z drugiej strony nie może ona zyskiwać na ewentualnym pozytywnym rozwoju tych kursów. Dlatego korzystne jest rozważenie 100% zabezpieczenia zawartej transakcji lub jego części.

  Za zawarcie transakcji forwardowej nie są pobierane żadne opłaty i można ją zawrzeć na czas nieograniczony (standardowo do 1 roku, indywidualnie i na dłużej). Liczba tych transakcji, ani ich maksymalna wysokość nie jest limitowana. Transakcja jest zawierana w chwili uzgodnienia transakcji.

  Image

  Warunki zawarcia transakcji forward

  • Zawarcie Umowy ramowej na świadczenie usług płatniczych i inwestycyjnych.
  • Zgodność ze zobowiązaniami prawnymi (nadanie kodu LEI).
  • Wpłacenie zabezpieczenia lub uzyskanie Dealing limitu.
  • Minimalna kwota jednej transakcji wynosi 10 000 EUR lub równowartość w innej walucie.
  • Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj inne warunki

  Przy zawieraniu terminowych transakcji klient narażony jest na niektóre rodzaje ryzyka (rynkowe – walutowe i odsetkowe, ryzyko strony przeciwnej, ryzyko płynności finansowej, dźwignia finansowa). Zawsze uzależnione jest od celu i sposobu skorzystania z transakcji terminowej. Przed podpisaniem Umowy Ramowej i zawarciem transakcji lub w każdej chwili handlowcy objaśnią poszczególne rodzaje ryzyka w formie ustnej lub pisemnej.

  Nasi handlowcy chętnie omówią z Tobą opcje i indywidualne warunki zabezpieczania ryzyka kursowego oraz zaproponują najlepszą opcję dla Twojej firmy.

  Kursy walut - rynek walutowy

  Waluta

  Kupno

  Sprzedać

  Przedstawione wartości są orientacyjne. W celu uzyskania aktualnej i indywidualnej oferty kursu prosimy o kontakt pod nr: +48 22 208 00 99. Aktualne kursy możesz w dowolnym momencie sprawdzić na Online Broker.