Wybrane ryzyka związane z zawieraniem transakcji terminowych

  Terminowe transakcje walutowe są wykorzystywane przez naszych klientów przede wszystkim, jako narzędzia do obniżenia ryzyka walutowego. Miara ryzyka leżącego po stronie klienta, która wiąże się z ich wykorzystaniem, jest w tych przypadkach mała. Jeżeli te narzędzia są wykorzystywane do inwestowania i zawierania transakcji spekulacyjnych, to miara ryzyka może wyraźnie wzrosnąć. Poniższe informacje są przeglądem podstawowych rodzajów ryzyk związanych z terminowymi transakcjami walutowymi, które Spółka oferuje.[1]

  Obowiązkiem klienta jest zapoznanie się w możliwie najszerszym stopniu z ryzykami planowanej przez niego transakcji terminowej, rozważenie wszystkich ryzyk i zrozumienie podstaw tych ryzyk, właściwych zależności prawnych i innych aspektów. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub pytań, klient ma obowiązek domagać się od spółki, jako licencjonowanego dealera zajmującego się papierami wartościowymi, dalszych niezbędnych informacji. Jeżeli klient nie rozumie w pełni warunków zawierania transakcji terminowych i zakresu potencjalnej straty, która w niektórych przypadkach może być większa od zainwestowanych środków finansowych, to nie powinien zawierać takich transakcji. Klient musi być świadomy, że wybrana przez niego strategia i cele finansowe powinny odpowiadać jego profilowi ryzyka.

  Wybrane ryzyka związane z zawieraniem transakcji terminowych

  Jeżeli transakcje terminowe są wykorzystywane do zabezpieczenia kursu walutowego przez eksporterów/importerów typowo do minimalizacji ryzyka zmniejszenia lub całkowitego utracenia marży handlowej przy niekorzystnej zmianie kursu walutowego, to klient musi być świadomy faktu, że w przypadku korzystnej dla niego zmiany kursu walutowego, korzyść zabezpieczenia jest okupiona niemożliwością uzyskania zysku wynikającego z takiej korzystnej zmiany kursu. W przypadku wykorzystania transakcji terminowych do celów spekulacyjnych, klient musi być świadomy, że ewentualne zyski osiągnięte w poprzednim okresie nie są gwarancją osiągnięcia zysków za pomocą takiego samego narzędzia inwestycyjnego, w tym przypadku transakcji terminowej, w przyszłości.

  Wybrane ryzyka

  Ryzyko rynkowe - ryzyko straty wynika z niekorzystnego rozwoju stóp procentowych, ryzyka walutowego, zmienności kursowej. Chodzi tu o ogólne pojęcie ryzyka odsetkowego, walutowego, akcyjnego i związanego z cenami surowców oraz o inne ryzyka związane z ruchem cen rynkowych.

  Ryzyko walutowe – ryzyko walutowe transakcji terminowych polega w przypadku transakcji zabezpieczających na tym, że kupujący/sprzedający mógłby kupić/sprzedać walutę obcą podczas trwania transakcji terminowej albo na jej końcu korzystniej, niż za cenę ustaloną w transakcji walutowej przy jej zawarciu. Ogólnie chodzi o ryzyko zmiany wartości transakcji terminowej w zależności od ruchu kursów walutowych.

  Ryzyko stopy procentowej - ryzyko wynika ze zmian rynkowych stóp procentowych. Wartości transakcji terminowych mogą różnić się w zależności nie tylko od samego kursu, ale i w zależności od zmian rynkowych stóp procentowych w obrocie walutami. To samo może wystąpić wyraźniej przede wszystkim w dłuższych transakcjach terminowych.

  Ryzyko kontrahenta - ryzyko kontrahenta albo ryzyko kredytowe jest ryzykiem, że kontrahent w transakcji nie będzie zdolny sprostać swoim zobowiązaniom, tj. spełnić swoje wszystkie zobowiązania (świadczyć usługi albo wywiązywać się z innych świadczeń), dla których kontrahentem do transakcji z klientem jest spółka AKCENTA CZ a.s.

  Efekt dźwigni – ryzyko wynika z powodu zaangażowania małej ilości środków inwestycyjnych w porównaniu z nominalną wartością realizowanej przez klienta transakcji terminowej. Dźwignia pozwala więc klientowi na zawieranie transakcji i na ponoszenie ryzyka finansowego w większej skali, niż świadczy o tym jego początkowa inwestycja, na przykład za pośrednictwem złożenia zabezpieczenia finansowego albo wykorzystania limitu Dealing. Dzięki temu nawet nieznaczna zmiana kursu może przynieść klientowi wyraźny zysk, ale oczywiście i stratę w porównaniu z początkowo zainwestowaną kwotą. Ta sytuacja może się wiązać z koniecznością uzupełnienia zabezpieczenia finansowego albo z natychmiastowym zawarciem transakcji z kontrahentem i pokrycia powstałej straty.

  Ryzyko płynności - ryzyko płynności polega na czasowej niezgodności przepływów finansowych, co może być zagrożeniem dla zdolności spełnienia w każdym czasie swoich zobowiązań wymagalnych. Ryzyko płynności stanowi na przykład opóźnione zapłacenie zobowiązań przez stronę trzecią i wynikająca stąd potrzeba przesunięcia terminu płatności transakcji terminowej. To przesunięcie przelewu może być związane z dodatkowymi kosztami, na przykład w postaci kosztów punktów swapowych.

  Ryzyko niemożności zawarcia transakcji kompensacyjnej– przeprowadzenie transakcji, które miałoby na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka wynikającego z transakcji terminowych (zamknięcie pozycji, zakończenie transakcji), będzie możliwe tylko za cenę zwiększonych kosztów albo takiej transakcji w ogóle nie będzie można przeprowadzić.

  Ryzyko nieprzewidywalnej straty - ze względu na zobowiązania wynikające z transakcji terminowych, wysokość ryzyka, na które Klient jest narażony, może być nieprzewidywalna i może również przekraczać wartość jakiegokolwiek zabezpieczenia, które Klient ewentualnie złożył, co może mieć również wpływ i na inne aktywa Klienta

  Ryzyko transferowe - możliwości transferu poszczególnych walut mogą być ograniczone w wyniku kontroli dewizowej ze strony państwa emitującego daną walutę. To może stanowić zagrożenie dla właściwej realizacji dewizowej transakcji terminowej.

  [1] Podane informacje stanowią pouczenia o głównych i najistotniejszych rodzajach ryzyk związanych ze stosowaniem transakcji terminowych, nie można ich jednak uważać za pełne i wyczerpujące pouczenie o wszystkich aspektach związanych z ryzykami wykorzystywania transakcji terminowych.

  Przed podpisaniem Umowy Ramowej i zawarciem transakcji albo kiedykolwiek na żądanie nasi handlowcy z przyjemnością wyjaśnią Państwu różne rodzaje ryzyk, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej.