Ochrona danych osobowych

  Ochrona danych osobowych

  Pragniemy zapoznać Państwa z zasadami przetwarzania danych osobowych w firmie AKCENTA CZ a.s. (dalej tylko „AKCENTA” lub „my”) i upewnić, że przy zapewnianiu poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych kierujemy się regułami ustawowymi.

  Ochrona prywatności i danych osobowych naszych klientów należy do naszych priorytetów. Niniejsze dane uważamy za poufne i zachowujemy je w tajemnicy. Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo przy ich przetwarzaniu, na wybór partnerów umownych i ścisłe przestrzeganie reguł.

  1. Dane kontaktowe w zakresie ochrony danych osobowych

  Administrator danych osobowych:

  • Firma handlowa: AKCENTA CZ a.s.
  • IĆ[REGON]: 25163680, NIP: CZ25163680
  • Siedziba spółki: Praga 1, Salvátorská 913/8, kod pocztowy 110 00, Republika Czeska

  Upoważniony do ochrony danych osobowych:

  2. Zakres przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane osobowe jako tzw. administrator danych osobowych z reguły przetwarzamy w zakresie, w jakim zostały nam przez Państwa przekazane, w szczególności w związku z zawarciem stosunku umownego z naszą firmą, ewentualnie także w zakresie, który zgodnie z obowiązującymi i skutecznymi przepisami prawnymi zgromadziliśmy w inny sposób (tzn. z publicznych ewidencji lub od osób trzecich, np. jeśli informacji udzieli urząd lub inny organ). W zależności od sytuacji może chodzić o:

  • dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, numer ewidencyjny, data i miejsce urodzenia, funkcja, numer dowodu tożsamości, przez kogo i kiedy został wydany, ważność dowodu, płeć, miejsce urodzenia, obywatelstwo, czy osoba zajmuje eksponowane stanowisko politycznie, domicyl podatkowy i numer identyfikacji podatkowej),
  • dane adresowe/kontaktowe (np. adres stałego pobytu, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, e-mail),
  • dane dotyczące korzystania z usług (np. numer rachunku bankowego, salda na wewnętrznym rachunku płatniczym, dane transakcyjne, nagrania rozmów telefonicznych, zapisy innych form komunikacji) lub
  • inne dane (np. informacje o charakterze handlowym i marketingowym).

  Niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych są przeznaczone dla osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzamy (tzw. podmioty danych). Mogą nimi być w szczególności:

  • klienci i potencjalni klienci naszej firmy,
  • osoby odwiedzające stronę internetową i użytkownicy innych kanałów komunikacyjnych,
  • ewent. inne podmioty, których dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

  Zasadniczo obowiązuje, że jeśli żądamy Państwa danych osobowych, mają Państwo obowiązek nam je przekazać; nieprzekazanie danych mogłoby uniemożliwić nawiązanie stosunku umownego z naszą firmą. Wyjątkiem jest przypadek, gdy do przetwarzania Państwa danych osobowych potrzebujemy Państwa zgody. Udzielenie zgody jest całkowicie dobrowolne.

  3. Okres, przez który przechowujemy Państwa dane osobowe

  Państwa dane osobowe przechowujemy tylko przez niezbędnie konieczny okres i archiwizujemy zgodnie z terminami ustawowymi, które nakładają na nas przepisy prawne:

  • dane, które mamy z powodu wypełniania obowiązku prawnego, przetwarzamy przez okres wymagany w odpowiednim przepisie prawnym. Jeśli okres przechowywania danych osobowych nie został jednoznacznie określony, dane przechowujemy przez okres, w jakim trwa dany obowiązek;
  • dane, które mamy w celu zawarcia i realizacji umowy, przetwarzamy przez okres trwania stosunku umownego;
  • dane, które mamy z powodu toczących się lub realnie grożących sporów, przetwarzamy najdłużej przez czas trwania okresów przedawnienia i prekluzji, ewent. pół roku po upłynięciu tych terminów, z uwzględnieniem faktu, że pozew może być doręczony przez sąd nawet kilka miesięcy po złożeniu;
  • dane przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu przetwarzamy przez czas trwania takiego interesu (np. dane zarejestrowane na nagraniu z systemu monitoringu przechowujemy najdłużej przez okres dziesięciu dni, informacje handlowe rozsyłane na podstawie naszego uzasadnionego interesu wysyłamy tylko do momentu, dopóki nie zgłoszą Państwo rezygnacji z odbioru);
  • dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody są przechowywane przez okres, na jaki została udzielona Państwa zgoda.

  Mamy ustawione reguły wewnętrzne, zgodnie z którymi kontrolujemy legalność posiadania danych osobowych i nie przechowujemy danych dłużej niż jesteśmy do tego uprawnieni.

  4. Ramy legislacyjne

  Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi i skutecznymi przepisami prawnymi, których podstawowe zestawienie jest przedstawione poniżej:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej tylko „RODO”),
  • ustawa nr 21/1992 Sb., o bankach,
  • ustawa nr 370/2017 Sb., o obrocie płatniczym,
  • ustawa nr 256/2004 Sb., o działalności gospodarczej na rynku kapitałowym,
  • ustawa nr 164/2013 Sb., o współpracy międzynarodowej przy administracji podatków i
  • ustawa nr 253/2008 Sb., o niektórych środkach przeciwko legalizacji zysków z działalności przestępczej.

  5. Cele i powody prawne do przetwarzania Państwa danych osobowych

  Dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy tylko w przypadku istnienia co najmniej jednego powodu prawnego w określonym celu, w zakresie i przez okres niezbędny do zrealizowania tego określonego celu, którym może być:

  CEL PRZETWARZANIAPODSTAWA PRAWNA

  wypełnianie obowiązków prawnych (np. przechowywanie nagrań i dokumentów, dotyczących usług inwestycyjnych i transakcji lub wypełnianie obowiązków instytucji płatniczej)

  dotrzymywanie obowiązków prawnych, które dotyczą naszej firmy

  rozmowy o zawarciu lub zmianie umowy, której są Państwo stroną, realizacja zawartej umowy

  wypełnienie umowy lub przeprowadzenie działań przyjętych przed zawarciem umowy na Państwa wniosek

  przeprowadzenie przetargu na wolne miejsca pracy

  przeprowadzenie działań przyjętych przed zawarciem umowy na Państwa wniosek

  wysyłanie wiadomości marketingowych wysyłanie informacji marketingowych

  uzasadniony interes naszej firmy w prowadzeniu marketingu albo jeśli udzielą nam Państwo zgody

  użycie Państwa zdjęcia w celu promocji marketingowej naszej firmy

  jeśli udzielą nam Państwo zgody

  nagrywanie rozmów na liniach obsługi klienta w celu realizacji obowiązków prawnych i umownych naszej firmy (w szczególności zgodnie z ustawą o prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku kapitałowym i ustawą o obrocie płatniczym), a także w celu kontroli, jak nasi pracownicy wypełniają swoje obowiązki w stosunku do Państwa

  dotrzymanie obowiązków prawnych, które dotyczą naszej firmy; realizacja umowy lub przeprowadzenie działań przyjętych przed zawarciem umowy na Państwa wniosek i z powodu uzasadnionego interesu, polegającego na kontroli pracowników

  ochrona majątku i osób za pośrednictwem systemu monitoringu

  uzasadniony interes naszej firmy, naszych klientów i pracowników polegający na ochronie majątku i zdrowia

  ustalenie, wykonanie i obrona roszczeń prawnych, jeśli toczy się lub bezpośrednio grozi spór sądowy, doszło do zdarzenia ubezpieczeniowego lub popełnienia deliktu

  uzasadniony interes naszej firmy, naszych klientów i pracowników polegający na ochronie praw w przypadku sporów prawnych i zdarzeń ubezpieczeniowych

  używanie cookies do zbierania danych przy korzystaniu z naszej strony internetowej

  niektóre sposoby użycia cookies wymagają Państwa zgody, więcej informacji znajdą Państwo w naszych zasadach używania cookies.

  RETO - Nawiązanie relacji z potencjalnymi partnerami handlowymi w celu uzyskania nowych możliwości biznesowych dla klientów AKCENTA i na ich życzenie.

  Poprzez wysłanie formularza zapytania klient wyraża zgodę na ujawnienie swoich danych kontaktowych w ramach projektu "RETO" innym klientom AKCENTA CZ a.s.

  6. Korzystanie z naszej strony internetowej

  Zgoda na przesyłanie informacji z rynku

  Poprzez zarejestrowanie się do odbierania newslettera (informacji z rynku) i następnie potwierdzenie za pośrednictwem wysłanego linka, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu przesyłania informacji z rynku. Państwa dane nie są przekazywane stronom trzecim i będą przechowywane do odwołania zgody.

  Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Nie mają Państwo obowiązku udostępnienia danych osobowych, jednak bez tego nie mogą być Państwu przesyłane informacje z rynku.

  W przypadku odwołania swojej zgody na odbieranie informacji handlowych nadal będziemy przetwarzać Państwa adres e-mail w celu wykluczenia, że ponownie będziemy się z Państwem kontaktować z ofertą towarów lub usług. W ramach odwołania swojej zgody muszą nas jednak Państwo poinformować, że nie życzą sobie, abyśmy przetwarzali Państwa dane do tych celów ewidencyjnych.

  Aktywnie udostępniane informacje – formularz kontaktowy

  Niektóre części niniejszej strony internetowej mogą od Państwa wymagać informacji potrzebnych nam do kontaktu z Państwem (adres e-mail i/lub numer telefonu, imię i nazwisko, ewentualnie nazwa firmy). Administrator ma uzasadniony interes w przetwarzaniu podanych danych kontaktowych w celu przekazania oferty i możliwego przyszłego zawarcia umowy ramowej. Zostaną Państwo poinformowani o tym, które informacje są obowiązkowe, a które są fakultatywne. Przekazane dane kontaktowe są przechowywane przez okres 1 roku. ** Pasywne dostarczanie informacji - cookies**

  Podczas poruszania się po stronie internetowej naszej firmy pewne informacje mogą być gromadzone pasywnie (tzn. uzyskane w sposób, niewymagający udostępnienia ich aktywnie przez Państwa) przy użyciu różnych technologii (jak na przykład cookies, piksele i systemy mierzące Java Script, zwłaszcza Google Analytics, standardowe logowanie Państwa wymogów HTTP na stronie serwera).

  Państwa przeglądarka internetowa (browser) automatycznie przekazuje tej stronie niektóre z wymienionych anonimowych informacji, np. URL portalu internetowego lub wyszukiwarki, którą właśnie Państwo opuścili (tzw. Referrer URL), Państwa adres IP, wersję browser i systemu operacyjnego, którego Państwa komputer właśnie używa, wstępne ustawienie języka, ewentualnie informacje o zainstalowanych dodatkach do Państwa przeglądarki. Niniejsza strona wymaga do swojego funkcjonowania zapisywania cookies w Państwa przeglądarce. Mogą Państwo ustawić ją tak, aby informowała Państwa w momencie, gdy cookkie jest wysyłane albo całkowicie odmówić lub zablokować cookies, jednak z pewnością części tej strony internetowej bez cookies mogą działać nieprawidłowo. Więcej informacji znajdą Państwo w naszych zasady używania cookies.

  7. Odbiorcy danych osobowych

  Do Państwa danych osobowych w niektórych przypadkach mają dostęp następujące podmioty zewnętrzne:

  • banki/zobowiązane osoby (zwykle w związku z przeprowadzaniem identyfikacji do celów przepisów AML, tzn. przeciwko „praniu brudnych pieniędzy”) wykaz naszych partnerów bankowych;
  • urzędy i organy zgodnie z ustawą
  • nasi fachowi doradcy (w szczególności audytorzy i doradcy prawni, finansowi lub podatkowi);
  • świadczeniodawcy usług pomocniczych (świadczeniodawcy usług IT, w tym webhostingu i usługi cloud, świadczeniodawcy usług pocztowych i komunikacyjnych oraz usług komunikacji elektronicznej);
  • współpracownicy i dostawcy zewnętrzni, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy;
  • ewent. organy czynne w postępowaniu karnym i ubezpieczalnie (incydenty, zdarzenia ubezpieczeniowe).

  Państwa dane osobowe przetwarzamy albo samodzielnie, albo zgodnie z RODO korzystamy ze specjalistycznych usług tzw. podmiotów przetwarzających dane osobowe, na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych. Najważniejsze podmioty przetwarzające dane, które przy dotrzymaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa mają dostęp do niektórych danych osobowych klientów w niezbędnym zakresie do uzgodnionego celu, przedstawiamy imiennie poniżej:

  RODZAJ ODBIORCA

  Rozwiązanie oprogramowania systemu wewnętrznego i OLB

  TESCO SW a.s. IČ: 25892533

  Rozwiązanie oprogramowania aplikacji klienckiej

  RYANT, s.r.o. IČ: 26249871

  Usługa

  Interactive Marketing, s.r.o. IČ: 24814075

  System informacyjny

  INFOMATIC s.r.o. IČ: 24828441

  Przedstawiciele handlowi

  RETO

  Klienci AKCENTA CZ a.s. korzystający z usługi dodatkowej RETO.

  Zapewnienie realizacji świadczonych usług (obrót płatniczy/usługi inwestycyjne), które Państwu oferujemy, mogłoby w zależności od okoliczności w wyjątkowych przypadkach wymagać, abyśmy przekazali Państwa dane osobowe do przetworzenia poza UE/EOG do tzw. kraju trzeciego. W takim przypadku do przekazania doszłoby zgodnie z wymogami prawnymi i w każdym przypadku zostałaby zapewniona ochrona Państwa danych osobowych. Z reguły jednak żadne Państwa dane nie są przekazywane do kraju trzeciego, chyba że doszłoby do zapisania danych u świadczeniodawcy usług cloud/komunikacyjnych z USA (przekazanie do USA jest możliwe na podstawie tzw. wiążących reguł przedsiębiorstwa).

  8. Pouczenie o prawach podmiotów danych

  Państwa dane osobowe przetwarzamy transparentnie i zgodnie z wymogami prawnymi. Prosimy przyjąć do wiadomości, że zgodnie z RODO mają Państwo prawo:

  • domagać się dostępu do swoich danych osobowych, tzn. mają Państwo prawo uzyskać od nas informacje o tym, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeśli tak, o jakie dane chodzi i w jaki sposób są przetwarzane;
  • domagać się korekty niedokładnych Państwa danych osobowych i kiedykolwiek uzupełnić niepełne dane;
  • w określonych przypadkach zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, wykreślenia Państwa danych osobowych lub wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu (zob. art. 17, 18 i 21 RODO);
  • jeśli przetwarzanie jest oparte na Państwa zgodzie, mają Państwo prawo odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie wpływa na legalność wcześniejszego przetwarzania;
  • w określonych przypadkach uzyskać dane osobowe, które nam Państwo przekazali, w zwykłym i czytanym maszynowo formacie (zob. art. 20 RODO). Dane te mogą Państwo następnie przekazać innemu administratorowi lub jeśli jest to technicznie możliwe, zażądać, aby administratorzy przekazali je między sobą.

  Niniejsze prawa mogą Państwo zastosować, wysyłając swój wniosek lub sprzeciw na adres siedziby naszej firmy lub na e-mail dpo@akcenta.eu. Mają Państwo także prawo złożyć skargę do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, w szczególności wtedy, gdybyśmy nie spełnili Państwa wniosku.

  Ostatnia aktualizacja: 02.07.2023