Informacje dla dostawców

  Informacje dla dostawców

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostawców zgodnie z RODO

  Niniejszym pragniemy Państwa poinformować o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Państwa osoby zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a także pragniemy poinformować o prawach, jakie mają Państwo w związku z niniejszym przetwarzaniem.

  Dane osobowe są przetwarzane przez spółkę AKCENTA CZ a.s., IČ[REGON]: 251 63 680, z siedzibą Praga 1, Salvátorská 913/8, kod pocztowy 110 00, Republika Czeska, adres kontaktowy Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, tel.: +420 498 777 770, e-mail: info@akcenta.eu (zwaną dalej „administratorem“) w następujących kategoriach:

  1. Umowy, zamówienia, faktury.

  Administrator w celu realizacji umowy i spełnienia obowiązków ustawowych (szczególnie w dziedzinie księgowej i podatkowej) przetwarza dane osobowe osób fizycznych, zawarte w umowach, zamówieniach lub fakturach. Dokumenty są przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia stosunku umownego i mogą zostać przekazane firmie przewozowej, ewentualnie urzędom lub organom zgodnie z ustawą.

  Jeśli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora, jego klientów i pracowników w zakresie ochrony praw z powodu toczących się lub realnie grożących sporów w przypadku sporów prawnych i zdarzeń ubezpieczeniowych, niezbędne dane osobowe są przetwarzane najdłużej przez czas trwania okresów przedawnienia lub terminów prekluzji, ewent. pół roku po upłynięciu tych terminów, z uwzględnieniem faktu, że pozew może być doręczony przez sąd nawet kilka miesięcy po złożeniu.

  2) Dane kontaktowe

  Administrator ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych dostawców w celu prowadzenia rozmów handlowych, zawarcia i następnie realizacji umowy. Przekazanie danych jest wymogiem umownym. Odmowa przekazania tych danych może prowadzić do przerwania wszystkich działań handlowych.

  Zapisy są na bieżąco aktualizowane; nieaktywne kontakty do osób fizycznych zostaną wymazane (najpóźniej do 5 lat od aktywnej interakcji).

  Państwa prawa

  Mają Państwo prawo domagać się od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich korekty lub wykreślenia, ewentualnie ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu, jak również prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo także prawo do złożenia skargi do urzędu nadzorczego, a w razie podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z ochroną Państwa życia prywatnego lub osobistego albo niezgodne z ustawą, mają Państwo prawo zażądać od administratora wyjaśnienia i usunięcia zaistniałego stanu.

  Szczegółowe informacje o Państwa prawach oraz o możliwych odbiorcach Państwa danych osobowych (w tym informacje o ewentualnym przekazaniu danych osobowych) znajdą Państwo w sekcji Przetwarzanie i ochrona danych osobowych zgodnie z RODO.

  Dane kontaktowe upoważnionego do ochrony danych osobowych

  Adres e-mail: dpo@akcenta.eu

  Adres e-mail: AKCENTA CZ a.s. Nerudova 1361/31 500 02 Hradec Králové, Republika Czeska

  Dodatkowe dane kontaktowe znajdują się tutaj: Ochrona danych osobowych

  Ostatnia aktualizacja: 02.07.2023