Często zadawane pytania

  USŁUGI AKCENTA

  WIARYGODNOŚĆ AKCENTA

  JAK KORZYSTAĆ Z USŁUG AKCENTA

  BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA

  KONTAKT Z AKCENTA

  INNE

  Obowiązek posiadania LEI wynika z rozporządzenia EMIR (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji). EMIR wymaga, aby wszyscy kontrahenci finansowi i niefinansowi zgłaszali do repozytoriów transakcji (TR) zawarcie transakcji na wszystkich instrumentach pochodnych oraz wszelkie zmiany w tych transakcjach. Raport należy złożyć nie później niż w dniu handlowym następującym po zawarciu instrumentu pochodnego. W celu raportowania konieczne jest, aby każdemu podmiotowi prawnemu lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przypisano LEI, który identyfikuje podmiot. Jest to unikalny 20-cyfrowy identyfikator alfanumeryczny, który umożliwia prawidłowe zgłaszanie transakcji na instrumentach pochodnych. Jest on nadawany zgodnie z normą ISO 17442 "Usługi finansowe - Identyfikator podmiotu prawnego (LEI)". Każdej osobie można przypisać tylko jeden kod LEI na całym świecie.

  W jaki sposób wystąpić o przydzielenie nr LEI?

  O przydzielenie LEI występuje każdy podmiot (klient) samodzielnie, za pośrednictwem internetowego formularza. Upoważniona osoba musi wypełnić wszystkie wymagane pola, inne za pośrednictwem elektronicznego formularza (dostępny tutaj: https://lei.kdpw.pl/ ).

  Po odesłaniu danych przebiegnie automatyczna kontrola wprowadzonych parametrów. Po pomyślnym odesłaniu klient otrzyma informację o tym, w jaki sposób dokonać przelewu związanego z przydzieleniem nr LEI, włącznie z symbolem zmiennym. Uiszczenie opłaty powoduje wystawienie numeru LEI zgodnie z ISO 17442. Upoważniona osoba otrzyma elektroniczną informację o przydzieleniu nr LEI oraz wystawioną fakturę za zapłaconą opłatę. elektronicky informaci o přiděleném LEI a vystavenou fakturu za již zaplacenou platbu.

  Przedłużenie ważności LEI

  Numer LEI jest ważny przez rok. 4-tygodnie przed datą ukończenia ważności klient otrzyma informacje z Centralnego Depozytu Papierów Wartościowych o obowiązku uiszczenia opłaty rocznej (na podstawie kolejnej fakury).

  Opłaty

  Przydzielenie nr LEI nie jest przeprowadzane jako działalność zarobkowa, w założeniu ma pokryć koszty fukcjonowania i implementacji. Możliwa jest zapłata w PLN lub EUR. Opłata za przydzielenie to 70 EUR. Roczna opłata za zarządzanie wynosi 50 EUR. Zmiana danych jest darmowa. W przypadku niezapłacenia opłaty LEI zostanie unieważniony, bez możliwości użytkowania w celu raportowania.

  Kto raportuje?

  Klient przed podpisaniem umowy wskaże czy zobowiązuje/ nie zobowiązuje Spółkę do zgłaszania danych o zawarciu, zmianie, zakończeniu transakcji terminowej, którą z nią zawarł, wobec ROU (klient w Umowie Ramowej zaznaczy EMIR tak/nie). Dla klientów jest to wygodna opcja, gdyż całość raportowania jest prowadzona przez Spółkę. Prowadzenie raportowania przez Spółkę nie jest obciążone opłatami.

  Za klienta raportowanie prowadzi (EMIR tak)

  Zezwolenie może być udzielone wyłącznie w związku ze wszystkimi transakcjami terminowymi zawartymi pomiędzy klientem a Spółką. Szczegóły są podane w VOP. Klient przekaże LEI Spółce przy podpisywaniu Umowy Ramowej, najpóźniej do 14-dnia po zawarciu pierwszej transakcji terminowej. Warunkiem zawieranie transakcji terminowych jest przekazanie swojego LEI Spółka. Jeśli klient zdecyduje się na raportowanie przez Spółkę i nie przekaże swego numeru LEI zostanie wezwany do przedłożenia LEI. Jeśli klient nie przedłoży do 14-dni od zawarcia pierwszej transakcji nie będą z nim zawierane kolejne transakcje terminowe.

  Klient raportuje sam (EMIR nie)

  Klient nie zgadza się na raportowanie transakcji przez Spółkę i raportuje transakcje sam. Także w takej sytuacji klient jest zobligowany do przedłożenia numeru LEI Spółce. Klient powinien raportować transakcje sam, bezpośrednio do ROU. Opłaty związane z tym bezpośrednim raportowaniem wynoszą 3800 EUR (kwota orientacyjna) tylko za zarejestrowanie jako podmiotu raportującego. Klient jest wciąż zobowiązany do uzyskania numeru LEI. Raportowanie musi odbywać się zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami i jest prowadzony w formacie CSV. Chodzi tu o bardzo szczegółową tabelę, zawierającą kilkadziesiąt kolumn.

  Słowniczek terminów

  A

  ADET
  Stowarzyszenie Rynku Walutowego - profesjonalne stowarzyszenie czołowych dealerów walut poza bankowych w Czechach.
  Apresjacja
  Wzrost (wzmocnienie) kursu jednej waluty w stosunku do innych w zależności od sytuacji na rynku walutowym (podaż i popyt waluty).
  ARES
  Administracyjny Rejestr Podmiotów Gospodarczych – system informacyjny gromadzący dane z różnych rejestrów, umożliwiający wyszukiwanie wśród wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Czechach.
  ASK
  Cena, po której bank sprzedaje waluty, czyli cena wymagana przez dealera przy sprzedaży waluty innemu bankowi lub klientowi.
  Autentykacja alternatywna
  Autentykacja alternatywna oznacza weryfikację tożsamości użytkownika za pomocą serii dodatkowych pytań, na które tylko użytkownik może znać odpowiedź.
  Autentykacja
  Autentykacja oznacza weryfikację tożsamości użytkownika za pomocą SMS autentykacyjnego.
  Awizo
  Przekazanie informacji o spodziewanej nadchodzącej płatności firmie AKCENTA CZ a.s. Ułatwia przyporządkowanie nadchodzącej płatności do danego klienta.