Co to jest Amortyzujacy forward?

  Dzięki Akcenta możesz standardowo zabezpieczyć swoją firmę przed ryzykiem kursowym na okres do 1 roku z góry. Dla każdego klienta przygotujemy indywidualną ofertę.

  Kontrakt terminowy na amortyzację opiera się na tych samych zasadach co standardowy kontrakt terminowy, tzn. dokładnie określona kwota jest zabezpieczana po stałej stopie procentowej, z tą różnicą, że termin zapadalności jest zmienny. Z góry określona data rozliczenia kontraktu terminowego zostaje zastąpiona uzgodnionym okresem, w którym może on zostać wymieniony w dowolnym momencie po uzgodnionym kursie. Poszczególne konwersje nie muszą być z góry określone i mogą być dokonywane w dowolnym dniu roboczym w danym okresie oraz w dowolnej kwocie do wysokości całkowitej kwoty uzgodnionego terminowego kontraktu amortyzacyjnego.

  Wszystkie pobrania kwot w czasie trwania forwardu amortyzacyjnego aż do terminu płatności odbywają się po początkowo ustalonym kursie forwardowym i bez dodatkowych kosztów. W przypadku niewyczerpania całej kwoty forwardu z amortyzacją można przeprowadzić swap i w ten sposób odłożyć jej pobranie na odpowiedni termin. W przypadku wykorzystania swapu jako kolejnego instrumentu klient musi się liczyć z kosztami w postaci różnicy kursu skorygowanego o punkty swapowe.

  Image

  Jakie są korzyści płynące z AMORTYZACJI?

  Jeśli klient ma trudności z oszacowaniem terminów i kwot przyszłych zapadalności przychodzących płatności lub zobowiązań, właściwe może być zastosowanie amortyzacji w przód. W takim przypadku instrument ten zapewnia klientowi maksymalną elastyczność przy jednoczesnej pewności stałej stopy procentowej. Instrument ten pozwala również firmom na lepsze wykorzystanie stałej stopy procentowej w obliczeniach dotyczących planowania finansowego.

  Nie pobieramy żadnych opłat za zamknięcie kontraktu terminowego na amortyzację.

  Przykład amortyzowanego forwarda

  KLIENT EKSPORTER

  Klient oczekuje przelewów od firm zagranicznych, które mają mu w terminie do 12 miesięcy, tj. do 31. 12. zapłacić za odebrane towary razem 100.000 EUR. Kurs został uzgodniony na 27,68, a klient przyjął 4 przelewy w danym okresie. Zawiera transakcję forwardową, która daje klientowi pewność kursu walutowego do przodu, po którym będzie aż do 31. 12. realizować wszystkie rozliczenia walutowe (forwardowy kurs walutowy).

  DATA OTRZYMANIA PRZELEWU 31.3.20.5.30.9.31.12.

  kurs umowny

  4,2000

  4,2000

  4,2000

  4,2000

  kurs rzeczywisty

  4,1500

  4,2350

  4,1720

  4,2200

  otrzymany przelew

  18.000

  35.000

  32.000

  15.000

  potencjalny zysk / strata

  -900

  1.225

  -896

  300

  Wszystkie wypłaty w okresie obowiązywania amortyzowanego kontraktu terminowego odbywają się po pierwotnie uzgodnionym kursie terminowym i bez dodatkowych kosztów.

  Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem i uważają, że mogą go Państwo wykorzystać jako korzystne narzędzie do zmniejszenia ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, prosimy o kontakt.

  Image

  Warunki zawarcia transakcji forward

  • Zawarcie Umowy ramowej na świadczenie usług płatniczych i inwestycyjnych.
  • Zgodność ze zobowiązaniami prawnymi (nadanie kodu LEI).
  • Wpłacenie zabezpieczenia lub uzyskanie Dealing limitu.
  • Minimalna kwota jednej transakcji wynosi 30 000 EUR lub równowartość w innej walucie.
  • Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj inne warunki

  Przy zawieraniu terminowych transakcji klient narażony jest na niektóre rodzaje ryzyka (rynkowe – walutowe i odsetkowe, ryzyko strony przeciwnej, ryzyko płynności finansowej, dźwignia finansowa). Zawsze uzależnione jest od celu i sposobu skorzystania z transakcji terminowej. Przed podpisaniem Umowy Ramowej i zawarciem transakcji lub w każdej chwili handlowcy objaśnią poszczególne rodzaje ryzyka w formie ustnej lub pisemnej.

  Nasi handlowcy chętnie omówią z Tobą opcje i indywidualne warunki zabezpieczania ryzyka kursowego oraz zaproponują najlepszą opcję dla Twojej firmy.

  Kursy walut - rynek walutowy

  Waluta

  Kupno

  Sprzedać

  Przedstawione wartości są orientacyjne. W celu uzyskania aktualnej i indywidualnej oferty kursu prosimy o kontakt pod nr: +48 22 208 00 99. Aktualne kursy możesz w dowolnym momencie sprawdzić na Online Broker.