Akcenta top

Transakcje swapowe

Co to jest SWAP?

Swap walutowy jest połączeniem transakcji spot i transakcji forward. Jest to umowa kupna lub sprzedaży jednej waluty za inną z jednoczesną odsprzedażą lub kupnem w określonym terminie w przyszłości po uprzednio uzgodnionym kursie wymiany. 

Do czego przydaje się SWAP?

Swap jest zazwyczaj stosowany w celu przezwyciężenia przejściowego niedoboru płynności w jednej walucie przy jednoczesnym posiadaniu nadwyżki płynności w innej walucie. Na przykład, jeśli importer lub eksporter błędnie ocenił termin zapadalności przyszłych wpływów lub zobowiązań i zawarł już transakcję terminową na te wpływy/repłaty, istnieje możliwość przedłużenia (odroczenia rozliczenia transakcji) lub skrócenia (wcześniejszego rozliczenia transakcji) transakcji terminowej poprzez swap. 

W przypadku, gdy klient otrzymuje zapłatę za swoje towary z góry, istniejący kontrakt terminowy może zostać częściowo lub w całości rozliczony przed terminem za pomocą swapu. Wykorzystując swap jako instrument dodatkowy, klient musi wziąć pod uwagę koszt stawki swapowej, która będzie oparta na stawce bieżącej skorygowanej o punkty terminowe.

SWAPU Warunki zamknięcia:

 
Przy zawieraniu terminowych transakcji klient narażony jest na niektóre rodzaje ryzyka (rynkowe – walutoweodsetkowe, ryzyko strony przeciwnej, ryzyko płynności finansowej, dźwignia finansowa). Zawsze uzależnione jest od celu i sposobu skorzystania z transakcji terminowej. Przed podpisaniem Umowy Ramowej i zawarciem transakcji lub w każdej chwili handlowcy objaśnią poszczególne rodzaje ryzyka w formie ustnej lub pisemnej.
 
 
PRZYKŁAD
KLIENT EKSPORTER (wychodzimy od przykładu dla transakcji forwardowej):
Klient na podstawie początkowych danych, kiedy to zagraniczny odbiorca miał na 30. 06. zapłacić kwotę 100.000 EUR, zabezpieczył ją forwardem, tzn. musi do 30. 06.dostarczyć 100.000 EUR. Odbiorca poinformował następnie, że przelew za towar opóźni się o 14 dni i w tej sytuacji klient zawiera transakcję swapową, przedłużając termin początkowo ustalonego forwardu o 14 dni. Na 30. 06. klient kupuje 100.000 EUR po aktualnym kursie, czym rozlicza początkowo zawarty forward i jednocześnie w tej samej chwili sprzedaje 100.000 EUR z nowym terminem przelewu za 14 dni. Wartość nowego kursu swapowego będzie wynikać z aktualnego kursu skorygowanego o punkty terminowe.

Przykład ilustrujący:

transakcja  data  typ operacji 

kwota
transakcji
w Euro

strona płatność
kurz
EUR/PLN
ustalenie 30. 3.  forward  100.000  sprzedaż 30. 6. 4,2000
rozliczenie 30. 6.  swap/spot  100.000  zakup  30. 6.  4,2200
ustalenie 30. 6.  swap/forward 100.000  sprzedaż  14. 7.  4,2192

Wykorzystanie swapu może mieć również miejsce, jeżeli firma ma nadmiar jednej waluty i przeciwnie braki w drugiej walucie, która jest jej potrzebna do zapłaty swoich płatnych zobowiązań. Za pomocą swapu można wykonać dwie operacje (spotową i forwardową), kiedy brak potrzebnej waluty tymczasowo pokrywany jest sprzedażą waluty posiadanej w nadmiarze. W ustalonym terminie w przyszłości po wcześniej ustalonym kursie zostanie dokonana odwrotna wymiana.

Zawierając transakcje terminowe, wszystkie podmioty świadczące te usługi ponoszą ekspozycję wobec kontrahenta tych transakcji. Ta ekspozycja jest objęta następującymi wariantami zabezpieczenia:
Nasi handlowcy z przyjemnością omówią z Tobą opcje i indywidualne warunki zabezpieczania ryzyka kursowego oraz zaproponują najlepszą opcję dla Twojej firmy.
Chcesz dowiedzieć się więcej o świadczonych przez nas usługach?
Bukareszt - we Rumunii AKCENTA działa od roku 2014
 
Powiązane linki
Szczegółowe informacje o usłudze
 
Inne usługi reasekuracyjne świadczone przez AKCENTA:
 
AKCENTA CZ a.s. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utratę zysków poniesione przez jakąkolwiek osobę w wyniku wykorzystania informacji i danych zawartych w na tej stronie internetowej lub w materiałach marketingowych firmy. AKCENTA CZ a.s. zwraca uwagę na fakt, że zawieranie transakcji terminowych, o których mowa na niniejszej stronie internetowej lub w materiałach marketingowych, wiąże się z ryzykiem, z którym klient jest zobowiązany zapoznać się w jak najszerszym zakresie, zrozumieć je, rozważyć i w razie potrzeby zwrócić się o dalsze informacje. Bardziej szczegółowe informacje na temat ryzyka związanego z obrotem kontraktami terminowymi znajdują się na stronie internetowej AKCENTA CZ a.s. Informacje o zagrożeniach będą również przekazywane przez pracowników AKCENTA CZ a.s.
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia