Akcenta top

Par forward

Co to jest PAR FORWARD?

Par forward oparty jest na takich samych zasadach jak forward standardowy, tzn. dokładnie określona kwota jest zabezpieczona stałym kursem danego dnia. Różnica w stosunku do standardowych kontraktów forward to możliwość wykonania szeregu wielokrotnych kontraktów terminowych o regularnych terminach zapadalności. Ostateczny kurs wymiany dla wszystkich kontraktów forward w danej serii par forward jest określony według średnich, ważonych w czasie punktów forwardowych dla poszczególnych zapadalności. Taki kurs jest dla klienta z reguły korzystniejszy niż średni kurs przy standardowych kontraktach forward.

Jakie są zalety kontraktu PAR FORWARD?

Oprócz korzyści standardowych w postaci zabezpieczenia kursu walutowego na przyszłość jest zaletą jeden wspólny kurs dla wszystkich terminów zapadalności. Klient nie otrzyma więc innego kursu forward dla każdego terminu zapadalności, , jak w przypadku serii kontraktów typu forward standardowy. Przeciwnie, w przypadku regularnych zagranicznych poleceń zapłaty ma możliwość wykorzystania jednego produktu zabezpieczającego zamiast pojedynczych transakcji terminowych.
 
Za zawarcie kontraktu typu par forward u nas nie są naliczane żadne opłaty.

Warunki zawarcia PAR FORWARD:

 
PRZYKŁAD
KLIENT EKSPORTER:
Klient oczekuje przelewu od klientów zagranicznych, którzy w ciągu 12 miesięcy,  tj. dopiero do 15. 5. 2020 mają zapłacić mu za dostarczony towar ogółem 600.000 EUR i to w regularnych przelewach kwartalnych. Poprzez zawarcie kontraktu typu par forward klient z góry zyskuje pewność stałego kursu wymiany, według którego będą wszystkie cztery konwersje walutowe kolejno realizowane aż do finalnego terminu przelewu.
 

Data przyjętego przelewu

15.5.19

15.8.19

15.11.19 

14.2.20

15.5.20

Kurs spot sprzedaży EUR/CZK
na dzień zawarcia kontraktu terminowego typu forward

25,75  
     

Uzgodniony kurs Par forward

 

 26,01

 26,01

 26,01

 26,01

Kurs standardowego forward

 

 25,81

25,95

 26,05

 26,18

Przyjęty przelew w EUR

 

 150.000

 150.000

 150.000

 150.000

Wszelkie wypłaty w okresie obowiązywania kontraktu typu par forward są realizowane według pierwotnie wynegocjowanego kursu i bez dodatkowych kosztów.

Jeżeli transakcja konwersji nie zostanie zrealizowana/rozliczona w jednym terminie okresu wymagalności kontraktu typu par forward, w z góry określonym dniu rozliczenia, można korzystając z transakcji swap przesunąć datę rozliczenia i odłożyć wypłatę środków na odpowiedni termin. W takim przypadku nastąpi przeszacowanie pierwotnie wynegocjowanej pod-transakcji terminowej i zawarcie nowej transakcji terminowej zgodnie z bieżącymi wartościami rynkowymi.
Zawierając transakcje terminowe, wszystkie podmioty świadczące te usługi ponoszą ekspozycję wobec kontrahenta tych transakcji. Ta ekspozycja jest objęta następującymi wariantami zabezpieczenia:
 

Jeżeli zainteresowaliście się tym produktem i sądzicie, że moglibyście wykorzystać go jako właściwego instrumentu ograniczającego ryzyko związane z Waszą działalnością biznesową, skontaktujcie się z nami.

Przy zawieraniu terminowych transakcji klient narażony jest na niektóre rodzaje ryzyka (rynkowe – walutoweodsetkowe, ryzyko strony przeciwnej, ryzyko płynności finansowej, dźwignia finansowa). Zawsze uzależnione jest od celu i sposobu skorzystania z transakcji terminowej. Przed podpisaniem Umowy Ramowej i zawarciem transakcji lub w każdej chwili handlowcy objaśnią poszczególne rodzaje ryzyka w formie ustnej lub pisemnej.
 
 
Chcesz dowiedzieć się więcej o świadczonych przez nas usługach?
Berlin - w Niemczech AKCENTA działa od roku 2015
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia