Akcenta top

Opcja walutowa

Co to jest opcja wymiany walut?

Instrument finansowy służący do zabezpieczania się przed ryzykiem wynikającym z ewentualnego negatywnego dla klienta rozwoju określonej pary walutowej. Jednocześnie daje klientom możliwość czerpania korzyści z przeciwnych tendencji na rynku walutowym. Kupując OPCJĘ NA WALUTĘ, klient ma prawo, ale nie obowiązek, kupić lub sprzedać daną walutę po uzgodnionym wcześniej kursie wymiany w określonym dniu w przyszłości. Nabywca opcji płaci stronie sprzedającej "premię opcyjną" za uzyskanie tego prawa.

Jakie są korzyści z opcji wymiany walut?

OPCJA WALUTOWA pozwala klientom zabezpieczyć swoje środki przed niekorzystnymi zmianami kursów walutowych w taki sam sposób, jak w przypadku transakcji terminowej. Jednak w odróżnieniu od transakcji forward, w przypadku korzystnego z jego punktu widzenia rozwoju sytuacji rynkowej, klient ma możliwość niewykonania opcji i zrealizowania transakcji w danym dniu po kursie spot, który jest korzystniejszy niż kurs zabezpieczony. Klienci mogą w ten sposób uczestniczyć w korzystnych zmianach kursów walutowych.
 
  • Kupując OPCJĘ WALUTOWĄ, klient nie musi ustanawiać zabezpieczenia finansowego, płaci jedynie bezzwrotną premię opcyjną
  • Przy sprzedaży OPCJI NA WALUTĘ klient jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia finansowego i w tym przypadku pobiera premię. 

Warianty opcji walutowych

  • Opce call - daje posiadaczowi prawo do kupna waluty głównej za walutę mniejszą po z góry określonym kursie w przyszłości.
  • Opce put – daje posiadaczowi prawo do sprzedaży waluty głównej (pierwszej w parze walutowej) za walutę drugorzędną (drugą w parze walutowej) po z góry określonym kursie w przyszłości.

Warianty według miejscowości

  • Opcja amerykańska - posiadacz opcji ma prawo do wykonania opcji w dowolnym momencie pomiędzy datą wynegocjowania a datą wygaśnięcia.
  • Opcja europejska - posiadacz opcji ma prawo do jej wykonania dopiero w dniu wygaśnięcia.

Warunki zawarcia Opcji Zamiany

 
Przy zawieraniu terminowych transakcji klient narażony jest na niektóre rodzaje ryzyka (rynkowe – walutoweodsetkowe, ryzyko strony przeciwnej, ryzyko płynności finansowej, dźwignia finansowa). Zawsze uzależnione jest od celu i sposobu skorzystania z transakcji terminowej. Przed podpisaniem Umowy Ramowej i zawarciem transakcji lub w każdej chwili handlowcy objaśnią poszczególne rodzaje ryzyka w formie ustnej lub pisemnej.
 
Zawierając transakcje terminowe, wszystkie podmioty świadczące te usługi ponoszą ekspozycję wobec kontrahenta tych transakcji. Ta ekspozycja jest objęta następującymi wariantami zabezpieczenia:
Nasi handlowcy chętnie omówią z Tobą opcje i indywidualne warunki zabezpieczania ryzyka kursowego oraz zaproponują najlepszą opcję dla Twojej firmy.
Chcesz dowiedzieć się więcej o świadczonych przez nas usługach?
Bratysława - na Słowacji AKCENTA działa od roku 2011
Powiązane linki
Szczegółowe informacje o usłudze
 
Inne usługi reasekuracyjne świadczone przez AKCENTA:
 
AKCENTA CZ a.s. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utratę zysków poniesione przez jakąkolwiek osobę w wyniku wykorzystania informacji i danych zawartych w na tej stronie internetowej lub w materiałach marketingowych firmy. AKCENTA CZ a.s. zwraca uwagę na fakt, że zawieranie transakcji terminowych, o których mowa na niniejszej stronie internetowej lub w materiałach marketingowych, wiąże się z ryzykiem, z którym klient jest zobowiązany zapoznać się w jak najszerszym zakresie, zrozumieć je, rozważyć i w razie potrzeby zwrócić się o dalsze informacje. Bardziej szczegółowe informacje na temat ryzyka związanego z obrotem kontraktami terminowymi znajdują się na stronie internetowej AKCENTA CZ a.s. Informacje o zagrożeniach będą również przekazywane przez pracowników AKCENTA CZ a.s.
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia