Akcenta top

Forward o zmiennym terminie zapadalności

Co to jest Forward o zmiennym terminie zapadalności?

Forward o zmiennym terminie zapadalności opiera się na tych samych zasadach co forward, tzn. ściśle określona kwota jest zabezpieczana po stałej stopie procentowej, z tą różnicą, że termin zapadalności jest zmienny. Określona z góry data rozliczenia kontraktu terminowego zostaje zastąpiona przedziałem trzech tygodni (1 tydzień przed i 2 tygodnie po terminie zapadalności), przy czym w tej strefie czasowej wymiana może być dokonana w dowolnym dniu roboczym w ramach jednej transakcji po z góry uzgodnionym kursie.

Jakie są korzyści z programu Forward o zmiennym terminie zapadalności?

Jeśli klient ma trudności z oszacowaniem przyszłych terminów płatności lub zobowiązań przychodzących, odpowiednia dla niego może być transakcja forward o zmiennym terminie zapadalności. Narzędzie to pozwala również firmom na lepsze wykorzystanie stałych kursów wymiany w obliczeniach dotyczących planowania finansowego, oferując jednocześnie pewną elastyczność w zakresie terminów. Za zawarcie umowy terminowej typu floating forward nie jest pobierana opłata.

Warunki zawierania umowy z terminem odroczonym:

 
Przy zawieraniu terminowych transakcji klient narażony jest na niektóre rodzaje ryzyka (rynkowe – walutoweodsetkowe, ryzyko strony przeciwnej, ryzyko płynności finansowej, dźwignia finansowa). Zawsze uzależnione jest od celu i sposobu skorzystania z transakcji terminowej. Przed podpisaniem Umowy Ramowej i zawarciem transakcji lub w każdej chwili handlowcy objaśnią poszczególne rodzaje ryzyka w formie ustnej lub pisemnej.
 
 
PRZYKŁAD
IMPORTER KLIENTÓW
W dniu 30. 6. klient zakupił od dostawcy towary o wartości 100 000 EUR z terminem dostawy za 3 miesiące. Jednocześnie nie zna dokładnej daty zapłaty za te towary i nie chce być narażony na ryzyko zmian kursów walut. Klient zawiera transakcję terminową na 30. 6. z okresem rozliczenia od 26. 9. do 14. 10., kupując euro w dowolnym dniu roboczym w tym okresie.
Zawierając transakcje terminowe, wszystkie podmioty świadczące te usługi ponoszą ekspozycję wobec kontrahenta tych transakcji. Ta ekspozycja jest objęta następującymi wariantami zabezpieczenia:
 
Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem i uważają, że mogą go Państwo wykorzystać jako korzystne narzędzie do zmniejszenia ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, prosimy o kontakt.
Chcesz dowiedzieć się więcej o świadczonych przez nas usługach?
Budapeszt - na Węgrzech AKCENTA działa od roku 2011
Opis usługi
Powiązane linki
Szczegółowe informacje o usłudze

Transakcja typu forward jest podstawowym typem zabezpieczenia ryzyka walutowego. Chodzi tu o umowę o przyszłym zakupie albo sprzedaży waluty obcej za kurs ustalony na stałe, realizowaną w ustalonym terminie w przyszłości. Kurs transakcji typu forward opiera się na kursie spotowym skorygowanym o tzw. punkty forwardowe. Zależą one od długości okresu, na który zawarto transakcję typu forward i różnicy stóp procentowych walut. Przy stałym kursie forwardowym firma uzyskuje pewność i pozbywa się ryzyka wynikającego z przyszłego negatywnego rozwoju kursów walutowych. Z drugiej strony nie może ona zyskiwać na ewentualnym pozytywnym rozwoju tych kursów. Dlatego korzystne jest rozważenie 100% zabezpieczenia zawartej transakcji lub jego części.

Za zawarcie transakcji forwardowej nie są pobierane żadne opłaty i można ją zawrzeć na czas nieograniczony (standardowo do 1 roku, indywidualnie i na dłużej). Liczba tych transakcji, ani ich maksymalna wysokość nie jest limitowana. Transakcja jest zawierana w chwili uzgodnienia transakcji.

 
AKCENTA CZ a.s. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utratę zysków poniesione przez jakąkolwiek osobę w wyniku wykorzystania informacji i danych zawartych w na tej stronie internetowej lub w materiałach marketingowych firmy. AKCENTA CZ a.s. zwraca uwagę na fakt, że zawieranie transakcji terminowych, o których mowa na niniejszej stronie internetowej lub w materiałach marketingowych, wiąże się z ryzykiem, z którym klient jest zobowiązany zapoznać się w jak najszerszym zakresie, zrozumieć je, rozważyć i w razie potrzeby zwrócić się o dalsze informacje. Bardziej szczegółowe informacje na temat ryzyka związanego z obrotem kontraktami terminowymi znajdują się na stronie internetowej AKCENTA CZ a.s. Informacje o zagrożeniach będą również przekazywane przez pracowników AKCENTA CZ a.s.
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia