Akcenta top

Forward amortyzacyjny

Co to jest AMORTYZUJĄCY FORWARD?

Kontrakt terminowy na amortyzację opiera się na tych samych zasadach co standardowy kontrakt terminowy, tzn. dokładnie określona kwota jest zabezpieczana po stałej stopie procentowej, z tą różnicą, że termin zapadalności jest zmienny. Z góry określona data rozliczenia kontraktu terminowego zostaje zastąpiona uzgodnionym okresem, w którym może on zostać wymieniony w dowolnym momencie po uzgodnionym kursie. Poszczególne konwersje nie muszą być z góry określone i mogą być dokonywane w dowolnym dniu roboczym w danym okresie oraz w dowolnej kwocie do wysokości całkowitej kwoty uzgodnionego terminowego kontraktu amortyzacyjnego.
 
Wszystkie pobrania kwot w czasie trwania forwardu amortyzacyjnego aż do terminu płatności odbywają się po początkowo ustalonym kursie forwardowym i bez dodatkowych kosztów. W przypadku niewyczerpania całej kwoty forwardu z amortyzacją można przeprowadzić swap i w ten sposób odłożyć jej pobranie na odpowiedni termin. W przypadku wykorzystania swapu jako kolejnego instrumentu klient musi się liczyć z kosztami w postaci różnicy kursu skorygowanego o punkty swapowe.

Jakie są korzyści płynące z AMORTYZACJI?

Jeśli klient ma trudności z oszacowaniem terminów i kwot przyszłych zapadalności przychodzących płatności lub zobowiązań, właściwe może być zastosowanie amortyzacji w przód. W takim przypadku instrument ten zapewnia klientowi maksymalną elastyczność przy jednoczesnej pewności stałej stopy procentowej. Instrument ten pozwala również firmom na lepsze wykorzystanie stałej stopy procentowej w obliczeniach dotyczących planowania finansowego..
 
Nie pobieramy żadnych opłat za zamknięcie kontraktu terminowego na amortyzację.

Zasady i warunki AMORTYZACJI:

 
Przy zawieraniu terminowych transakcji klient narażony jest na niektóre rodzaje ryzyka (rynkowe – walutoweodsetkowe, ryzyko strony przeciwnej, ryzyko płynności finansowej, dźwignia finansowa). Zawsze uzależnione jest od celu i sposobu skorzystania z transakcji terminowej. Przed podpisaniem Umowy Ramowej i zawarciem transakcji lub w każdej chwili handlowcy objaśnią poszczególne rodzaje ryzyka w formie ustnej lub pisemnej.
 
 
PRZYKŁAD
KLIENT EKSPORTER:
Klient oczekuje przelewy od firm zagranicznych, które mają mu w terminie do 12 miesięcy, tj. do 31. 12. zapłacić za odebrane towary razem 100.000 EUR. Kurs został uzgodniony na 27,68, a klient przyjął 4 przelewy w danym okresie. Zawiera transakcję forwardową, która daje klientowi pewność kursu walutowego do przodu, po którym będzie aż do 31. 12. realizować wszystkie rozliczenia walutowe (forwardowy kurs walutowy).
 
 data otrzymania przelewu 31.3.  30.6.  30.9.  31.12. 
 kurs umowny  4,2000
 4,2000
4,2000  4,2000
 kurs rzeczywisty  4,1500  4,2350  4,1720  4,2200
 otrzymany przelew
 18.000  35.000  32.000  15.000
 potencjalny zysk / strata -900 1.225 -896 300
 
Wszystkie wypłaty w okresie obowiązywania amortyzowanego kontraktu terminowego odbywają się po pierwotnie uzgodnionym kursie terminowym i bez dodatkowych kosztów.
Zawierając transakcje terminowe, wszystkie podmioty świadczące te usługi ponoszą ekspozycję wobec kontrahenta tych transakcji. Ta ekspozycja jest objęta następującymi wariantami zabezpieczenia:
Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem i uważają, że mogą go Państwo wykorzystać jako korzystne narzędzie do zmniejszenia ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, prosimy o kontakt.
Chcesz dowiedzieć się więcej o świadczonych przez nas usługach?
Paryż - we Francji AKCENTA działa od roku 2015
Opis usługi
Powiązane linki
Szczegółowe informacje o usłudze

Transakcja typu forward jest podstawowym typem zabezpieczenia ryzyka walutowego. Chodzi tu o umowę o przyszłym zakupie albo sprzedaży waluty obcej za kurs ustalony na stałe, realizowaną w ustalonym terminie w przyszłości. Kurs transakcji typu forward opiera się na kursie spotowym skorygowanym o tzw. punkty forwardowe. Zależą one od długości okresu, na który zawarto transakcję typu forward i różnicy stóp procentowych walut. Przy stałym kursie forwardowym firma uzyskuje pewność i pozbywa się ryzyka wynikającego z przyszłego negatywnego rozwoju kursów walutowych. Z drugiej strony nie może ona zyskiwać na ewentualnym pozytywnym rozwoju tych kursów. Dlatego korzystne jest rozważenie 100% zabezpieczenia zawartej transakcji lub jego części.

Za zawarcie transakcji forwardowej nie są pobierane żadne opłaty i można ją zawrzeć na czas nieograniczony (standardowo do 1 roku, indywidualnie i na dłużej). Liczba tych transakcji, ani ich maksymalna wysokość nie jest limitowana. Transakcja jest zawierana w chwili uzgodnienia transakcji.

 
AKCENTA CZ a.s. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utratę zysków poniesione przez jakąkolwiek osobę w wyniku wykorzystania informacji i danych zawartych w na tej stronie internetowej lub w materiałach marketingowych firmy. AKCENTA CZ a.s. zwraca uwagę na fakt, że zawieranie transakcji terminowych, o których mowa na niniejszej stronie internetowej lub w materiałach marketingowych, wiąże się z ryzykiem, z którym klient jest zobowiązany zapoznać się w jak najszerszym zakresie, zrozumieć je, rozważyć i w razie potrzeby zwrócić się o dalsze informacje. Bardziej szczegółowe informacje na temat ryzyka związanego z obrotem kontraktami terminowymi znajdują się na stronie internetowej AKCENTA CZ a.s. Informacje o zagrożeniach będą również przekazywane przez pracowników AKCENTA CZ a.s.
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia