Akcenta top

Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych zgodnie z RODO
Informacje dla dostawców

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych zgodnie z RODO

Pozwalamy sobie zapoznać Państwa z zasadami przetwarzania danych osobowych w spółce AKCENTA CZ a.s. (dalej tylko „AKCENTA“) i zapewnić Państwa, że przy zapewnieniu poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych kierujemy się ustawowymi zasadami.

Ochrona prywatności i danych osobowych naszych klientów zalicza się do naszych priorytetów. Te dane uważamy za poufne i zachowujemy je w tajemnicy. Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo przy ich przetwarzaniu, na dobór partnerów umownych i na ścisłe przestrzeganie zasad. 

1. Dane kontaktowe w zakresie ochrony danych osobowych

Administrator danych osobowych:

 • Firma handlowa: AKCENTA CZ a.s.
 • Nr identyfikacyjny: 25163680, NIP: CZ25163680
 • Siedziba: Praha 1, Salvátorská 913/8, kod pocztowy 110 00, Republika Czeska

Upoważniony do ochrony danych osobowych:

2. Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w zakresie, w jakim udostępnił je podmiot danych i tylko w związku z:

 • zawieraniem stosunku umownego ze spółką AKCENTA, albo
 • które AKCENTA zgromadziła inaczej i przetwarza je zgodnie z obowiązującymi i skutecznymi przepisami prawnymi lub czyni to do wykonywania obowiązków ustawowych.

Dane osobowe są uzyskiwane bezpośrednio od

 • podmiotu danych,
 • od podmiotów trzecich i
 • z ewidencji publicznych.

Podmiotami, których dane osobowe są przetwarzane, mogą być w szczególności:

 • klienci i potencjalni klienci,
 • odwiedzający strony internetowe i użytkownicy innych kanałów komunikacyjnych,
 • ewentualnie inne podmioty, dla których o przetwarzaniu ich danych osobowych świadczy uzasadnione zainteresowanie.

3. Czas, przez który Państwa dane osobowe są przechowywane

Państwa dane osobowe przechowujemy tylko przez niezbędnie konieczny czas i archiwizujemy je zgodnie z ustawowymi terminami, które nakładają na nas przepisy prawne.

Dane osobowe przetwarzamy w czasie trwania stosunku umownego lub z innego tytułu prawnego, który umożliwia nam przetwarzać Państwa dane osobowe. To znaczy, że mamy wprowadzone wewnętrzne zasady, które sprawdzają legalność utrzymywania danych osobowych i że danych nie utrzymujemy dłużej, niż jesteśmy do tego uprawnieni. Po utraceniu podstawy prawnej dokonujemy kasowania właściwych danych osobowych.

Dane osobowe, które przetwarzamy z Państwa zgodą, przechowujemy tylko w czasie trwania celu, dla którego ta zgoda była udzielona.

4. Kategorie odnośnych danych osobowych

Dane o podmiotach służące do ich jednoznacznej i niezamienialnej identyfikacji dzielą się na następujące kategorie:

 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, stanowisko, numer dowodu tożsamości, przez kogo i kiedy dokument był wydany, termin ważności, płeć, obywatelstwo, czy dana osoba jest eksponowana politycznie, rezydencja podatkowa i numer identyfikacji podatkowej),
 • dane kontaktowe (adres stałego pobytu, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, e-mail),
 • dane o korzystaniu z usług (dane dotyczące usług świadczonych na podstawie stosunku umownego i korzystania z nich (na przykład numery rachunków bankowych, pozostałość na internetowym rachunku płatniczym, dane transakcji, zapisy rozmów telefonicznych, zapisy innych środków komunikacji),
 • informacje o charakterze handlowym i marketingowym.

5. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest prowadzone tylko w określonym celu, w zakresie i czasie niezbędnym do realizacji tego określonego celu, którym może być:

 • przestrzeganie obowiązków prawnych,
 • negocjowanie o zawarciu albo zmianie umowy, której stroną jest podmiot danych,
 • realizacja zawartej umowy,
 • ochrona praw i prawem chronionych interesów AKCENTY albo osoby trzeciej,
 • prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca pracy,
 • wysyłanie wiadomości marketingowych,
 • informowanie o oferowanych produktach albo usługach i o ich zmianach.

6. Ramy legislacyjne

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z aktualnymi i wprowadzonymi w życie przepisami prawnymi, których przegląd znajduje się niżej:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym ruchu tych danych i o unieważnieniu dyrektywy 95/46/ES (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
 • ustawa nr 21/1992 Sb., o bankach
 • ustawa nr 370/2017 Sb., o obrocie płatniczym
 • ustawa nr 256/2004 Sb., o działalności na rynku kapitałowym
 • ustawa nr 164/2013 Sb., o międzynarodowej współpracy administracji podatkowych
 • ustawa nr 253/2008 Sb., o niektórych środkach zapobiegających legalizacji przychodów z działalności karalnej

7. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarza bezpośrednio administrator albo przetwarzający w Republice Czeskiej i za granicą, a to szczególnie w przypadku upoważnionych przedstawicieli, którzy zapewniają również dostateczne i wiarygodne gwarancje, co do technicznego i organizacyjnego zabezpieczenia ochrony danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych prowadzą tylko przetwarzający albo kolejni przetwarzający wyłącznie na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych.

Wykaz najważniejszych przetwarzających, którzy przy przestrzeganiu wszystkich zasad bezpieczeństwa mają dostęp do niektórych danych osobowych klientów w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia ustalonego celu: 

 Upoważnieni przedstawiciele

 https://www.akcenta.pl/przedstawiciele-handlowi.html

 Administrator serwerów

 AKCENTA LOGISTIC a.s.

 REGON: 28807588

 Oprogramowanie  systemu wewnętrznego i OLB

 TESCO SW a.s.

 REGON: 25892533

 Programowe rozwiązanie aplikacji klienta

 RYANT, s.r.o.

 REGON: 26249871

AKCENTA musi w określonych przypadkach, zawsze jednak na podstawie ustawy i w jej granicach, udostępniać dane osobowe następującym odbiorcom:

 • bankom,
 • współpracownikom zewnętrznym i wykonawcom w celu realizacji umowy,
 • świadczącym usługi pocztowe i komunikacyjne oraz usługi komunikacji elektronicznych,
 • organom administracji państwowej. 

Zapewnienie realizacji świadczonych usług (kontakt płatniczy/usługi inwestycyjne), które Państwu oferujemy wymaga, abyśmy przekazywali Państwa dane osobowe do ich przetwarzania poza teren Republiki Czeskiej. W ten sposób dochodzi do przekazywania Państwa danych osobowych do krajów trzecich i poza WE. Do przekazywania dochodzi zawsze zgodnie z wymaganiami legislacyjnymi i w każdym przypadku jest zabezpieczona ochrona Państwa danych osobowych. 

8. Korzystanie z naszej strony internetowej

Zgoda na przesyłanie wiadomości marketingowych

Wyrażając zgodę na przesyłanie newsletterów (wiadomości marketingowych), a następnie potwierdzając to za pośrednictwem nadesłanego odsyłacza, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Udostępnione dane są przetwarzane przez administratora dla potrzeb marketingowych, przede wszystkim, ale nie wyłącznie, w celu przesyłania wiadomości marketingowych. Państwa dane nie są przekazywane stronom trzecim i będą przechowywane przez 5 lat albo do chwili odwołania tej zgody.

Jednocześnie przyjmują Państwo do wiadomości, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Nie mają Państwo obowiązku udostępnienia danych osobowych, ale bez tego nie będzie Państwu można przesyłać wiadomości rynkowych.

Aktywnie udostępniane informacje –formularz kontaktowy

Niektóre z części strony mogą od Państwa wymagać informacji, aby można się było z Państwem skontaktować (kontakt e-mailowy i/albo telefoniczny, nazwisko bądź nazwa firmy). Administrator ma uzasadniony interes w przetwarzaniu wspomnianych danych kontaktowych w celu składania ofert i możliwego zawarcia umowy ramowej w przyszłości. Będą Państwo informowani o tym, które informacje są wymagane, a które opcjonalne. Udostępnione dane kontaktowe są przechowywane przez 1 rok. 

Pasywne dostarczanie informacji - cookie

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej niektóre informacje mogą być pasywnie zapisywane przy użyciu różnych technologii (takich jak pliki cookie, systemy pomiarowe JavaScript, a zwłaszcza Google Analytics i standardowe logowanie HTTP na stronie serwera). 

Przeglądarka internetowa w sposób automatyczny przekazuje stronom internetowym niektóre z anonimowych informacji np. URL portalu internetowego czy wyszukiwarki którą opuścił użytkownik (tzw. referrer URL), adres IP, wersję przeglądarki, systemu operacyjnego który jest aktualnie używany,ustawienia dotyczące języka i informacje o zainstalowanych w przeglądarce opcjach. Strony internetowe w celu własnego funkcjonowania wymagają przechowywania cookies w swojej przeglądarce. Użytkownik może włączyć opcję powiadamiania o każdorazowym wysłaniu cookie lub całkowicie wyłączyć cookie. Niektóre z witryn internetowych mogą niedziałać poprawnie bez plików cookie.

9. Pouczenie o prawach podmiotów danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy transparentnie i zgodnie z wymaganiami legislacyjnymi. Mają Państwo dostęp do swoich danych, do wyjaśnień, jak i inne, niżej wymienione prawa. W przypadku zastrzeżeń, że przetwarzanie nie jest prawidłowe, mogą Państwo złożyć skargę w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.

 • Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych. W przypadku, gdy Państwa dane nie są poprawne, mają Państwo możliwość ich poprawienia. Z uwzględnieniem celów, dla których są przetwarzane, mają Państwo również prawo uzupełnienia niekompletnych danychalbo ich skasowania, a jeżeli przetwarzanie nie jest legalne, ewentualnego jego ograniczenia
 • W przypadku zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które opiera się na zawartej umowie albo zgodzie, którą Państwo nam udzielili, mają Państwo prawo do tzw. przenośności tych danych, która będzie udostępniona w ustrukturowanym, zwykle stosowanym i maszynowo czytelnym formacie.
 • Mogą Państwo wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych w sytuacji, gdy Państwa dane osobowe przetwarzamy dla potrzeb bezpośredniego marketingu. W takim przypadku Państwa dane osobowe nie będą już dłużej przetwarzane w tym celu. 
 • W przypadkach, kiedy do przetwarzania Państwa danych wymagamy Państwa zgody, są Państwo upoważnieni do odwołania tej zgody w dowolnej chwili. Odwołanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych w czasie, kiedy udzielona przez Państwa zgoda była ważna, ani na przetwarzanie Państwa danych z innych przyczyn prawnych, jeżeli takie są aplikowane (na przykład przestrzeganie obowiązków prawnych albo dla potrzeb naszych uzasadnionych interesów).

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostawców zgodnie z RODO

Niniejszym pozwalamy sobie poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Państwa osoby zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i jednocześnie chcemy również poinformować Państwa o prawach związanych z tym przetwarzaniem.

Dane osobowe są przetwarzane przez spółkę AKCENTA CZ a.s., z siedzibą Praga 1, Salvátorská 913/8, kod pocztowy 110 00, Republika Czeska, adres kontaktowy Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, tel.: +420 498 777 770, e-mail: info@akcenta.eu (zwaną dalej „administratorem“) w następujących kategoriach:

1. Umowy, zamówienia, faktury

W celu realizacji umowy i spełnienia obowiązków ustawowych administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych zawarte w umowach, zamówieniach albo fakturach. Dokumenty są przechowywane przez 10 lat i mogą być przekazane spółce przewozowej lub organom nadzorczym.

2. Dane kontaktowe

Administrator ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych kontaktowych dostawców w celu prowadzenia negocjacji handlowych, podpisywania i realizacji umów. Udostępnienie danych jest warunkiem umownym. Odmowa udostępnienia tych danych może prowadzić do przerwania wszystkich operacji handlowych.

Zapisy są na bieżąco aktualizowane.

Państwa prawa

Mają Państwo prawo do domagania się od administratora zarówno dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania albo usuwania bądź ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i prawo do przekazywania danych. Mają też Państwo prawo do złożenia zażalenia w urzędzie nadzoru, a w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z ochroną Państwa życia prywatnego i osobistego albo niezgodne z ustawą, mają Państwo prawo do domagania się od administratora wyjaśnienia i usunięcia takiego stanu.

Dane kontaktowe upoważnionego do ochrony danych osobowych

 • Adres e-mailowy: dpo@akcenta.eu
 • Adres korespondencyjny: AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, Republika Czeska
 • Dodatkowe dane kontaktowe znajdują się tutaj: Ochrona danych osobowych
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
42.000
klientów
20
ponad
lat doświadczenia
Korzystając z tej strony użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i korzystanie z plików cookie. Więcej informacji o ochronie danych osobowych.