Akcenta top

Słowniczek pojęć

A B C   G H  I  K  L 
M N O  R  S  T  U  W  Z   

 

 

A

Aprecjacja

Wzrost wartości wymiennej lub siły nabywczej waluty krajowej względem waluty zagranicznej spowodowany nadwyżką popytu nad podażą.

ARES

Administracyjny Rejestr Podmiotów Gospodarcznych– system informacyjny kondensujący dane z różnych rejestrów umożliwiający wyszukiwanie wszystkich zarejerstrowanych podmiotów gospodarczych w Republice Czeskiej.

ASK

Cena po której kwotujący chce sprzedać określoną kwotę waluty.

Autentykacja

Identyfikacja jest to weryfikacja tożsamości użytkownika za pomocą wiadomości SMS.

Autentykacyjny SMS

Identyfikacyjny SMS służy do weryfikacji tożsamości Użytkowników korzystających z aplikacji Online Broker (OLB). Autentykacyjny SMS jest wysyłany do Użytkownika na nr telefonu komórkowego wskazany w umowie ramowej. Kod jest jednorazowy i nie może być używany ponownie, ważność kodu to 5 minut. W myśl ustawy o systemie płatności kod autoryzacyjny stanowi unikalny identifikator Użytkownika.

Avizo

Zawiadomienie o nadejściu oczekiwanego przelewu przychodzącego przez spółkę AKCENTA.  Używane w celu ułatwienia przypisania przelewów przychodzących do Klienta.

 

 

B

BEN

BEN jest to jeden z rodzajów opłat bankowych używany podczas dokonywania przelewów zagranicznych. BEN obliguje odbiorcę do poniesienia wszystkich kosztów związanych z opłatami bankowymi (w tym opłat za wysłanie przelewu).

Bezrobocie

Zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje zatrudnienia. Stopa bezrobocia jest publikowana kwartalnie dziesiątego dnia miesiąca. Z reguły stopa bezrobocia nie ma wpływu na kursy walutowe.

Beżowa księga

Jest to wskaźnik aktywności gospodarczej w poszczególnych regionach Stanów Zjednoczonych i indykator przyszłych decyzji FOMC (Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku) w sprawie prowadzenia polityki pieniężnej. Zawiera streszczenie dyskusji o obecnych warunkach ekonomicznych; jest publikowana ośmiokrotnie w każdym roku- zawsze w miesiącu, w którym odbywa się posiedzenie FEDu. 

BIC

BIC – Międzynarodowy kod identyfikacyjny danego banku, nazywany także kodem SWIFT.

Bid

Jet to cena, którą w danym momencie jest w stanie zapłacić kwotujący za określoną ilość waluty od banku bądź klienta.

Bilans handlowy

Bilans handlowy jest częścią bilansu płatniczego stanowiącego saldo eksportu i importu towarów oraz usług w danym państwie. Dodatni bilans handlowy jest nazywany nadwyżką handlową, natomiast ujemny- deficitem handlowym. W Polsce bilans handlowy ma wartość ujemną.

 

 

C

Clearing

Forma transakcji płatniczej, w której bank (lub inne instytucje rozliczeniowe) przeprowadza kompensacje wzajemnych należności i zobowiązań ( wynikających z jego własnych czynności oraz operacji dokonywanych przez klientów). Clearing polega na zsumowaniu przez kontrahentów kwoty wzajemnych należności i zobowiązań ,a następnie uregulowaniu powstałego salda.

 

 

D

Data waluty

Data waluty jest to czas rejestracji transakcjej płatniczej do celów obliczania odsetek od środków zgromadzonych na rachunku płatniczym.

Dealer dewizowy

Pracownik banku lub innej instytucji finansowej zajmujący się kupnem i sprzedażą dewiz na swój rachunek bądź swojego pracodawcy.Podczas konwersji jednej waluty na inną osiąga zysk z różnicy pomiędzy kupnem a sprzedażą wolumenu.

Deprecjacja

Spadek kursu waluty krajowej względem walut zagranicznych na rynku dewizowym powstały w wyniku przewagi podaży nad popytem.

Derywaty

Jest to wspólna nazwa dla stałych kontraktów terminowych i opcji, których cena jest uzależniona od ceny wartości aktywów pierwotnych.  Aktywa mogą stanowić np. fizyczne towary, akcje, obligacje oraz waluty.

Dewizy

Bezgotówkowa forma obcej waluty.

Dokument rozliczenia transakcji

Dokument rozliczenia transakcji potwierdza przebieg transakcji i parametry wymiany walut. Dokument jest odsyłany do zleceniodawcy transakcji po przepisaniu środków pieniężnych na rachunek odbiorcy.

Dolar

Dolar jest oficjalną walutą Stanów Zjednoczonych i jednostką walutową w ponad trzydziestu krajach na świecie.  Oznaczany jest międzynarodowym kodem USD. Jeden dolar dzieli się na 100 centów amerykańskich.

Dysponent

Dysponent jest to fizyczna osoba upoważniona do obsługi konta Klienta.

Dzienna zmienność

Zmienność kursu walutowego w ciągu jednego dnia.

 

 

E

EBC

Europejski Bank Centralny jest bankiem centralnym Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW).  Został założony w 1998r. i ma swoją siedzibę w Frankfurcie nad Menem. Wraz z krajowymi bankami centralnymi uczestniczy w unii walutowej tworząc tzw. Europejski System Banków Centralnych (ESCB). Od 1.1.1999r. EBC przejął odpowiedzialność za tworzenie polityki pieniężnej w ramach UGW, prowadzi operacje na wspólnej walucie euro, utrzymuje i zarządza rezerwami walutowymi państw członkowskich oraz posiada funkcje międzynarodowego systemu płatniczego.

EOG

Europejski Obszar Gospodarczy jest strefą wolnego handlu i Wspólnego Rynku obejmującą państwa UE oraz EFTA ( z wyjątkiem Szwajcarii).

EURIBOR

The Euro Interbank OfferedRate – stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w ramach strefy euro.

EURO

Wspólna waluta europejska, przyjęta 1 stycznia 1999r. przez 11 państw Unii Europejskiej. Euro jest oficjalnym środkiem płatniczym w 16 z 27 krajów UE.  Oznaczane jest międzynarodowym skrótem EUR. Jedno euro dzieli się na 100 eurocenów.

 

 

F

Faktura

Dokument w którym wykonawca wyraża roszczenie pieniężne wobec kupującego za dostarczone towary bądź wykonane usługi (może także zawierać ogólny wyraz innego roszczenia pieniężnego).

FED

System rezerwy federalnej w Stanach Zjednoczonych, bank centralny USA.

Forex

Forex jest skrótem od Foreign Exchange (po angielsku wymiana walut). Jest to międzynarodowy system wymiany walut wyznaczający oficjalne średnie kursy walutowe na świecie. Jest znany również pod nazwą Forex Trading, Currency Forex, Forex Exchange Market lub FX.

Forwardy

Są to instrumenty umożliwiające „zamrożenie“ kursu po jakim nastąpi rozliczenie transakcji w ściśle określonej przyszłości.  Kurs rozliczeniowy jest ustalany na podstawie dysparytetu stóp procentowych oraz bieżącego kursu spot.

Futures

Jest to instrument finansowy będący rodzajem umowy pomiędzy kupującym(sprzedającym), a giełdą bądź inną instytucją rozliczeniową, w której sprzedający zobowiązuje się sprzedać określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę, w ściśle określonym terminie. Różnica pomiędzy futures a forward polega na tym, że futures jest produktem zawieranym na giełdach, a forward na rynku OTC.

 

 

H

Handel zagraniczny

Wskaźnik określający wielkość importu i eksportu za dany miesiąc i wynikające z tego saldo. Jest publikowany w każdym miesiącu z danymi sprzed dwóch miesiący. Zazwyczaj nie daje wyraźnego impulsu do umocnienia bądź osłabienia waluty, ma jednak wpływ na średniookresowe ruchy par walutowych.

Hedging

Instrument służący zarządzaniu ryzykiem wahań cen papierów wartościowych. Polega na zabezpieczeniu instrumentów finansowych innymi instrumentami najczęściej tzw. instrumentami pochodnymi.

Homebanking

Jest to system bankowości elektronicznej, stworzony w celu obsługi rachunków bankowych i zawierania transakcji przez zdalnych użytkowników za pośrednictwem dostępu do komputera.

 

 

I

IBAN

Międzynarodowy format numeru rachunku bankowego służący uproszczeniu przepływów pieniężnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Format został utworzony we współpracy z Europejskim Komitetem Standardów Bankowych (ECBS) w celu umożliwienia jednoznacznej identyfikacji rachunku, kraju i banku odbiorcy w przypadku przelewów zagranicznych.

Indeks cen dóbr produkcyjnych (PPI)

Producer Price Indexes (PPI) – indeks cen produkcji sprzedanej, badający zmiany cen wyrobów przemysłowych, robót budowlano-montażowych oraz usług transportowych. Indeks jest tworzony na podstawie sprawozdań grupy przedsiębiorców i publikowany w drugim tygodniu każdego miesiąca (odzwierciedla jednak wartości z poprzedniego miesiąca).  Znaczny wzrost wartości PPI sygnalizuje gwałtowne zwiększenie kosztów produkcji, a więc w konsekwencji podniesienie cen produktów przez producentów.

Indeks IFO

Indeks odzwierciedlający nastroje biznesowe wsród niemieckich przedsiębiorców. Jest publikowany raz w miesiącu na podstawie sondaży przeprowadzanych na ok. 7000 przedsiębiorstw. Jest jednym z najważniejszych wskaźników ponieważ obrazuje optymizm co do przyszłego rozwoju niemieckiej gospodarki.

Indeks produkcji przemysłowej (PPP)

Index o fIndustrial Production (PPP) – jest publikowany po ok. 2 tygodniach od zakończenia miesiąca. Indeks mierzy zmiany w produkcji w sektorze przemysłowym, górniczym oraz energetycznym. Tworzy około ¼ wartości PKB.  Wartość wskaźnika wzrasta wraz ze wzrostem gospodarczym i spada wraz ze spowolnieniem. Wzrost tego wskaźnika jest pozytywnym sygnałem wzmacniającym walutę krajową.

Indeks zaufania kosumentów (CCI)

Consumer Sentiment (CCI) –  raport odnosi się do poglądów konsumentów nt. bieżącej sytuacji i perspektyw gospodarczych w Stanach Zjednoczonych. W ostatnim czasie rynki dość silnie reagują na wskaźniki dotyczące nastrojów konsumentów. Negatywny nastrój wskazuje na zły stan gospodarki i niskie stopy procentowe, co w połączeniu doprowadza do spadku wartości dolara. Optymizm konsumentów sugeruje możliwość wzrostu stóp procentowych oraz popytu na dolara. Indeks CCI jest publikowany raz w miesiącu.

Inflacja

Powszechny wzrost cen dóbr, nie zaś pojedynczych towarów lub usług. Stopień nasilenia inflacji określa stopa inflacji wyrażona w procentach.

Instytucja płatnicza

Instytucja płatnicza to osoba prawna uprawniona do wykonywania usług finansowych na podstawie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Internetbanking

W szerokim znaczeniu jest to zastosowanie bankowości internetowej, w ścisłym znaczeniu wykorzystywanie produktów i usług bankowych za pośrednictwem internetu.

 

 

K

Kanał komunikacyjny

Kanały komunikacyjne uzgadniają sposób wymiany informacji pomiędzy Klientem, a instytucją płatniczą w celu dotrzymania uzgodnionych warunków lub wykonania usługi finansowej.

Konfirmacja dotycząca wymiany walut

Pisemne potwierdzenie telefonicznego zawarcia transakcji dotyczącej wymiany walut.

Kurs kupna

Cena po której bank lub inna instytucja finansowa skupuje dewizy; inaczej cena którą dealer jest w stanie zapłacić sprzedawcy (innemu bankowi lub klientowi) za określoną walutę.

Kurs sprzedaży

Cena po której bank lub inna instytucja finansowa sprzedaje dewizy; inaczej cena po której dealer jest w stanie sprzedać określoną walutę innemu bankowi lub klientowi.

Kurs walutowy

Cena jednej waluty wyrażona w jednostkach innej waluty.

Kwotacja

Konkretna oferta kursu.

 

 

L

LeadingIndicators

LeadingIndicators (wskaźniki wyprzedzające) – jest to wskaźnik wyprzedzający obliczany przez OECD. Indykator pozwala na uzyskanie wcześniejszych sygnałów dotyczących przyszłego stanu gospodarki. Jest to podsumowanie głównych wskaźników ekonomicznych, w tym nowych zamówień, wniosków składanych przez bezrobotnych, pozwoleń budowlanych, cen akcji itd.

LIBID

London Interbank Bid Rate- stopa oprocentowania lokat na rynku międzybankowym w Londynie. Średnia arytmetyczna po której banki są skłonne płacić za pozyskiwany depozyt.

LIBOR

London Interbank Offered Rate – stopa procentowa stosowana na rynku międzybankowym w Londynie przez cztery główne banki: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National  Westminister. Średnia arytmetyczna, po której banki są gotowe sprzedawać swoje nadwyżki. Jest bazową stopą procentową dla ustalania oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym.

Limit dealingowy

Usługa dotycząca transakcji terminowych pozwalająca Klientowi na zawarcie umowy bez konieczności wpłaty kaucji.

 

 

M

MiFID

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (The Markets in Financial Instruments Directive). Jej celem jest zwiększenia bezpieczeństwa klientów korzystających z usług inwestycyjnych oraz transparentności rynku kapitałowego.

 

 

N

Numer konta

Numer konta jest to numeryczna identyfikacja rachunku bankowego.

 

 

O

Obowiązek identyfikacji

Zgodnie z ustawą przeciwdziałającą praniu brudnych pieniędzy każda instytucja finansowa podczas zawierania transakcji dewizowej jest zobowiązana do identyfikacji uczestników transakcji (osób oraz firm).

Odbiorca płatności

Odbiorca płatności jest podmiotem wskazanym podczas zawierania transakcji, na którego konto mają być przesłane środki wynikłe ze zlecenia.

Offer (ASK)

Cena za którą bank sprzedaje dewizy; inaczej cena po której dealer jest w stanie sprzedać określoną ilość waluty innemu bankowi bądź klientowi.

Ogólne warunki transakcji dewizowych

Regulują stosunek wynikły z zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a spółką AKCENTA. Regulamin stanowi integralną częśc Umowy Ramowej.

OLB

OLB lub On-line Broker to elektroniczny system do zawierania transakcji dewizowych on-line za pośrednictwem internetu.

Opłaty

Opłaty są to koszty związane ze zleceniem przelewu, które powinny zostać uiszczone przez klienta. Instytucja finansowa jest zobowiązana do poinformowania klienta o wysokości opłat.

Opcje dewizowe

Jest to umowa zawarta pomiędzy nabywcą i sprzedającym dająca posiadaczowi możliwość (nie obowiązek) kupna lub sprzedaży określonej waluty po kursie bazowym (cena wykonania) przed upływem określonego terminu (cena wygaśnięcia).

Otwarta pozycja dewizowa

Różnica pomiędzy aktywami, a pasywami w danej walucie. Otwarta pozycja dewizowa wiąże się z ryzykiem kursowym.

OUR

OUR jest to typ opłaty bankowej w przypadku platności zagranicznych, kiedy nadawca ponosi wszelkie koszty transferu środków.

 

 

P

Para krzyżowa – Cross-Currency Pair

To para walutowa, w której żadnym z elementów nie jest dolar amerykański. Kursy crossów są wypadkową przemnożenia lub podzielenia kursów odpowiednich par walutowych.

Płatności SEPA

Bezgotówkowe rozliczenia w euro na obszarze Jednolitego Obszaru Płatniczego.

Polecenie zapłaty

Polega na wydaniu bankowi dyspozycji przekazania określonej kwoty z rachunku bankowego płatnika na rachunek bankowy wskazanego beneficjenta.

Pozycja krótka

Oznacza sprzedaż waluty bazowej i nabycie waluty kwotowanej; wiąże się z nią oczekiwanie na spadek kursu pary i odkupienie tej samej pozycji z zyskiem.

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku). Wskaźnik ten służy do określenia wydajności gospodarki. Zazwyczaj jest publikowany raz do roku ale zdarzają się także publikacje raz na kwartał.

Przelew zagraniczny

Przelewy zagraniczne to bezgotówkowe przepływy środków w złotówkach lub obcej walucie do państw zagraniczych bądź przepływy środków w złotówkach lub obcej walucie z państw zagranicznych do Polski.

Punkty swapowe (pipsy)

Pips (punkt bazowy) to najmniejsza możliwa wartość zmiany ceny pary walutowej na rynku wymiany. Jeden pips to dziesięciotysięczna część wartości zajmująca czwarte miejsce po przecinku. Pipsy uwzględnia się w kursie za każdy miesiąc trwania transakcji terminowej.

Pytania autentykacyjne

Autentykacja oznacza sprawdzenie tożsamości Użytkownika za pomocą szeregu dodatkowych pytań, na które odpowiedzi może udzielić wyłącznie Użytkownik.

 

 

R

Rachunek płatniczy

Rachunek płatniczy jest to konto służące do przeprowadzania transakcji płatniczych.

Rachunek dewizowy

Rachunek prowadzony w walucie obcej. Środki zgromadzone na rachunku są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.

R

Rating

Kompleksowy wskaźnik jakości i wiarygodności danej instytucji finansowej sporządzany przez niezależną agencję.

Rynek dewizowy

Rynek służący do handlu walutami; kursy wymiany powstające na rynku walutowym odzwierciedlają stosunek ceny między dwoma walutami.

Ryzyko kursowe

Prawdopodobieństwo wystąpienia strat w wyniku wahań kursów jednej waluty w stosunku do innej. Instrumentem pozwalającym zarządzać, a przez to minimalizować ryzyko kursowe są transakcje terminowe tzw. forwardy lub waniliowe opcje walutowe.

 

 

S

SEPA/ Europłatność

Single European Payment Area (SEPA/Europłatność)- usługa świadczona przez spółkę AKCENTA, oznaczająca polecenie przelewu w walucie euro na wysyłane do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii. Prawidłowy numer rachunku powinien być zapisany w formacie IBAN oraz posiadać dodatkową identyfikację banku w formie kodu BIC (SWIFT).   

SHA

SHA jest jednym rodzajów opłat bankowych dla przelewów zagranicznych. Oznacza, że płatnik pokrywa koszty wysłania przelewu, a odbiorca uiszcza opłatę związaną z przypisaniem pieniędzy na swoim rachunku.

Spekulacja

Pojedyncza transakcja bądź seria transakcji nastawionych na niepewny zysk.

Spot

Transakcje sprzedaży bądź kupna waluty dokonywane natychmiast (po aktualnej w danej chwili cenie). Przepływ środków następuje zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych.

Standardowa szybkość płatności

Standardowa szybkość przelewów charakteryzuje się rozliczeniem transakcji od 2 do 3 dni roboczych od zawarcia umowy.

SWAP walutowy

Transakcja zobowiązująca strony umowy do dokonania początkowej wymiany walut w określonym dniu i po określonym kursie oraz końcowej wymiany tych walut, w określonym dniu w przyszłości po kursie uzgodnionym podczas zawierania transakcji innym niż kurs wymiany początkowej.

SWIFT (BIC)

SWIFT kod - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (lub BIC) jest ośmio- lub jedenasto-znakowym identyfikatorem, który służy do oznaczenia banku w obrocie zagranicznym. Ten ogólnoświatowy system powstał w 1997r.

 

 

T

Transakcja bezgotówkowa

Transakcja płatnicza realizowana bezgotówkowo polegająca na transferze  środków między rachunkami bankowymi zainteresowanych podmiotów

Transakcja dewizowa

Bezgotówkowa transakcja sprzedaży lub kupna waluty polegająca na  przelewie środków z konta na inne konto

Transakcja on-line

Transakcja on-line to natychmiastowe bezgotówkowe przekazanie środków.

Transakcja natychmiastowa

Zakup lub sprzedaż dewiz po aktualnym kursie z datą zapadalności na dwa dni robocze od zawarcia transakcji.

Transakcja płatnicza

Transakcja polegająca na zdeponowaniu środków na rachunku bankowym, wypłaty z konta lub wykonania transferu pieniężnego.

Transakcja terminowa (Outright forward)

Transakcja przyszłej wymiany ustalonej kwoty waluty na jej równowartość w innej walucie, po kursie terminowym ustalonym w momencie zawarcia transakcji.

Tytuł płatności

Tytuł przelewu jest numeryczną identyfikacją przelewów zagranicznych.

 

 

W

Waluty

Waluty zagraniczne w postaci banknotów, monet lub czeków.

Wewnętrzny Rachunek Płatniczy (WRP)

Wewnętrzny Rachunek Płatniczy (WRP) to narzędzie stworzone z myślą o  Klientach, którzy otrzymują od swoich partnerów handlowych należności walutach obcych i jednocześnie w walutach obcych spłacają swoje zobowiązania. WRP umożliwia realizację wychodzących i przychodzących przelewów zagranicznych oraz wymianę walut.

Widełki kursowe (spread)

Różnica pomiędzy kursem kupna, a kursem sprzedaży dewiz i walut.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

Consumer Price Index (CPI) – jest średnią ważoną cen stałego koszyka towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe. Miesięczna zmiana wskaźnika cen towarów i usług kosumpcyjnych jest miarą inflacji. Wysoka inflacja jest negatywną informacją dla wszystkich rynków. Niższa inflacja powoduje wzrost cen obligacji, akcji oraz wartości waluty krajowej.

Wymienialność waluty

Możliwość swobodnej wymiany waluty na inną walutę lub złoto.

 

 

U

Umowa ramowa

Termin oznaczający porozumienie pomiędzy spółką AKCENTA jej Klientami, którzy wyrażają chęć nawiązania współpracy w zakresie wymiany walut oraz płatności międzynarodowych. Umowa ramowa uwzględnia wszystkie usługi prowadzone przez spółkę AKCENTA.

Unikalny identyfikator

Unikalny identyfikator jest kombinacją liter, cyfr lub symboli pod którymi jest uwierzytelniany Użytkownik lub jego rachunek podczas wykonywania transakcji płatniczych.

 

 

Z

Zamówienie fix

Wiążące zamówienie na podstawie którego dochodzi do automatycznego zawarcia transakcji w imieniu klienta jeśli kurs rynkowy osiągnie uzgodniony poziom w określonym czasie.

Zabezpieczenie

Fixing kursu zabezpieczający przeciwko niekorzystnemu rozwojowi sytuacji na rynku dewizowym. Więcej informacji na temat transakcji terminowych (forward) znajduje się na stronie Transakcje terminowe.

Zmienność

Zmienność oznacza wahania i niestałość cen, kursów czy stóp procentowych.

 

AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia