Regulacje i licencje

  Wiarygodność i regulacje prawne

  AKCENTA opiera swoją działalność na wiarygodności i zaufaniu ponad 20 tysięcy firm w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Dodatkowo, jako podmiot świadczący usługi płatnicze i walutowe, podlegamy ścisłemu nadzorowi finansowemu w zakresie określonym w odpowiednich pozwoleniach. Naszą działalność nadzoruje Narodowy Bank Czeski i jest o niej poinformowany Narodowy Bank Polski oraz Komisja Nadzoru Finansowego, sankcjonują ją także przepisy unijne, w oparciu o które AKCENTA działa poza Czechami, a więc na Słowacji, Węgrzech oraz w Polsce.

  Działalność w Polsce

  irma AKCENTA jest obecna w Polsce w ramach pozwolenia na działalność wydanego przez Narodowy Bank Czeski, które w procesie notyfikacji było zgodnie zgodnie z art. 17 i 25 Dyrektywy w sprawie usług płatniczych (Payment Service Directive 2007/64/WE), przekazane Narodowemu Bankowi Polskiemu i Komisji Nadzoru Finansowego.

  Działalność AKCENTY jest także potwierdzona przez Komisję Nadzoru Finansowego w rejestrach i ewidencjach w dziale rejestrów firm inwestycyjnych w sekcji zagraniczne firmy inwestycyjne bez oddziału.

  Potwierdzenie można uzyskać indywidualnie poprzez kontakt z KNF: knf@knf.gov.pl.

  Regulacje unijne

  Działanie AKCENTY regulują także przepisy Unii Europejskiej oraz wydane przez instytucje UE licencje:

  Powyższe licencje są notyfikowane na rynku polskim, słowackim oraz węgierskim.

  Nadzór Narodowego Banku Czeskiego

  AKCENTA jest ściśle nadzorowana przez Narodowy Bank Czeski, który przyznał AKCENCIE następujące uprawnienia:

  • Licencja na działalność w charakterze instytucji płatniczej, którą otrzymaliśmy Czeskiego Banku Narodowego jako pierwsza niebankowa instytucja finansowa w lutym 2011 r., po pomyślnym przejściu postępowania licencyjnego. Licencja ta jest nieograniczona czasowo i upoważnia AKCENTĘ do świadczenia usług płatniczych zgodnie z § 3 ust. 1 lit. a), b), c), d), e), f) Ustawy o obrocie płatniczym.
  • Licencja na działanie jako podmiot handlujący papierami wartościowymi w zakresie głównych usług inwestycyjnych – zgodnie z § 4 ust. 2 lit. a), b), c) i uzupełniających usług inwestycyjnych – zgodnie z § 4 ust. 3 lit. a). Niniejsza licencja upoważnia AKCENTĘ do realizacji transakcji terminowych (forward i swap) i została przyznana w lipcu 2009 r.

  AKCENTA CZ świadczy usługi za granicą na podstawie Notyfikacji Czeskiego Banku Narodowego.

  • Usługi płatnicze AKCENTA CZ świadczy w następujących państwach: SK,PL,HU,RO,FR,DE,BE,BG,IT,NL,AT,GB,ES (CzBN)
  • Usługi w zakresie papierów wartościowych AKCENTA CZ świadczy w następujących państwach: SK,PL,HU,RO,FR,DE,BE,BG,IT,NL,AT,GB,ES (CzBN)

  Implementacja MiFID w spółce AKCENTA

  W dniu 3 stycznia 2018 r. zaczyna obowiązywać dyrektywa WE 2014/65/EU (znana jako MiFID II), która zawiera szereg zmian mających na celu wzmocnienie ochrony klientów, poprawę transparentności i udostępnianie bardziej szczegółowych informacji o transakcjach. Spółka AKCENTA wprowadza szereg środków, które są zgodne z tymi wymaganiami. Poniżej zamieszczamy krótki przegląd najważniejszych zmian. Bardziej szczegółowy opis wraz z kolejnymi zmianami znajduje się w Broszurze Informacyjnej, która jest do pobrania tutaj.

  Badanie rynku docelowego – test przydatności produktu dla klienta

  Spółka AKCENTA przeprowadza test przydatności oferowanych produktów dla swoich klientów. Aby spełnić ten warunek w niedługim czasie zwrócimy się do Państwa z nowymi kwestionariuszami inwestycyjnymi. Celem jest poprawienie poziomu informacji o możliwych ryzykach towarzyszących usługom inwestycyjnym przede wszystkim u nieprofesjonalnych klientów, a tym samym zwiększenie stopnia ich ochrony.

  Wykonywanie poleceń w najlepszych warunkach i w najlepszym interesie klienta

  Spółka AKCENTA wprowadziła zasady, których celem jest, aby każde konkretne polecenie klienta zostało wykonane w jak najlepszych warunkach, a ponadto aby równocześnie zapewniono wykonanie poleceń w rzeczywiście najlepszych warunkach, uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie i w najlepszym interesie klienta.

  Informacje o spadku wartości portfolio Spółka AKCENTA informuje swoich klientów o wartości i możliwościach ich portfolio. Szczególnie przy spadku aktualnej wartości rynkowej portfolio o 10%, ewentualnie 20%, 30% itp., klient otrzymuje informacje o takiej właśnie zmianie wartości portfolio i to zawsze najpóźniej do końca konkretnego dnia pracy.

  Zarządzanie konfliktem interesów Spółka AKCENTA wprowadziła zasady i mechanizmy zmierzające do przeciwdziałania konfliktowi interesów. W celu przeciwdziałania konfliktowi interesów spółka AKCENTA dysponuje odpowiednią strukturą organizacyjną z mechanizmami kontrolnymi, które zapewniają oddzielenie niezgodnych stanowisk i gwarantują zapobieganie konfliktom interesów.

  Informacje o kosztach i opłatach towarzyszących

  Wszystkie koszty i opłaty towarzyszące są naliczane klientowi za usługę inwestycyjną albo za usługi towarzyszące, o których powinien być poinformowany, co wynika z załącznika II Rozporządzenia WE 2017/565. Na wniosek klienta spółka AKCENTA udostępni te informacje przed zawarciem konkretnej transakcji (konkretna wysokość kosztów i opłat), a następnie udostępni je rozpisane na poszczególne pozycje w katalogu „Informacje/Obowiązkowe informacje publikowane zgodnie z MiFID” w OLB.

  Informacje dotyczące PRIIPS

  Rozporządzenie pod nr 1286/2014 o zawiadomieniu o kluczowych informacjach, które dotyczą strukturowanych retailowych produktów inwestycyjnych i produktów ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym (dalej tylko PRIIPs) przynoszą obowiązek udzielać kluczowe informacje (dalej tylko KID) klienteli niefachowej (klientela według MiFID) przed udzieleniem usługi z elementem inwestycyjnym.

  Każdy KID jest indywidualny, zawiera konkretne dane dotyczące konkretnego produktu / rodzaju handlu z elementem inwestycyjnym. AKCENTA nie wytwarza i nie udziela KIDy w ramach zawierania handlu terminowego, które są umawiane w celu zabezpieczenia. Na wniosek klienta (klient według MIFID) AKCENTA udzieli klientowi specyficzne informacje dotyczące konkretnego rodzaju handlu.

  Publikowanie danych o tożsamości miejsc realizowania i jakości realizowania przedsiębiorstwami inwestycyjnymi

  AKCENTA jest zobowiązana w myśl art. 64-66 Rozporządzenia pod nr 2017/565 dotrzymywać co najlepsze warunki zasad dotyczących realizowania zleceń. Celem zasad jest, aby każde poszczególne zlecenie klienta zostało zrealizowane według odpowiednich zasad dla realizacji zleceń i następnie, aby zostało zabezpieczone systematyczne realizowanie zleceń według co najlepszych warunków. AKCENTA zasady te ustala jako wspólne dla wszystkich kategorii swojej klienteli (klienteli niefachowej, fachowej klienteli i przydatnych przeciwstron).

  W trakcie oceny wykonawstwa obowiązków best execution konieczne jest uwzględnienie specyficznego charakteru tego rodzaju transakcji handlowych, kiedy produkty oferowane przez AKCENTĘ (OTC derywaty) są przyrzady, na podstawie których dochodzi do zawarcia według indyidualnego specyficznego wymagania klienta i faktycznie nie posiadają dokładny odpowiednik dotyczący handlowania na RT, MOS albo OOS. Miejscem przetwornym jest sam handlowiec z papierami wartościowymi (AKCENTA) i następne faktory, które są relewantne ze względu na best execution, są podporządkowane temu, że są przedmiotem indywidualnej umowy pomiędzy handlowcem z papierami wartościowymi i klientem podczas uzgadniania danych wybranego produktu. Rozporządzenie pod nr 2017/565 przytacza, że dla nieujednoliconych OTC derywatów istnieją unikatne stosunki umowne, które uwzgledniają konkretne specyficzne warunki, w których znajduje się klient i handlowiec z papierami wartościowymi (AKCENTA), nie muszą być w celu best execution sposobu realizacji w pełni porównywalne z transakcjami handlowymi, w krórych chodzi o akcje handlowane na RT, MOS albo OOS. Ze względu na to, ze obowiązek best execution jest ważny dla wszystkich przyrządów inwestycyjnych, i w przypadku produktów oferowanych przez AKCENTĘ jest konieczne uzyskanie relewantnych danych o rynku w celu stwierdzenia, czy cena oferowana klientowi na pomimogiełdowym rynku jest poprawna i zabezpiecza zrealizowanie obowiązków handlowca z papierami wartościowymi wykonać zlecenie w jak najlepszy sposób. Tzn. handlowiec (AKCENTA) kontroluje poprawność konkretnej ceny oferowanej klientowi nie tylko według dostępnych giełdowych danych, które zastosował do odgadnięcia ceny umawianego produktu, ale również, jeżeli jest to możliwe, porównaniem z podobnymi albo porównywalnymi produktami. Giełdowa konformita OTC derywatów uzgadnianych z klientami jest obserwowana przed tym, nim dojdzie do zawarcia odpowiedniego kontraktu.

  Poniżej przytaczany kryteria dla zabezpieczenia co najlepszych warunków według ich relatywnej doniosłości sposobem opadającym.

  KRYTERIUMPOSTĘPOWNIE I ZNACZENIE KRYTERIAKOLEJNOŚĆ DONIOSŁOŚCI

  Cena, którą można osiągnąć

  W wypadku zakupu decydująca jest cena najniższa, w wypadku sprzedaży decydująca jest cena najwyższa. Jakość ceny zależna jest od ilości uczestników rynku i od aktualnej oferty i popytu.

  Dla porównania konkretnej ceny AKCENTA korzysta z handlowej platformy niektórych bank (Raiffeisenbank, SAXO, Alior bank, Monex) i źródeł informacyjnych BLOOMBERG.

  1

  Jakość (kredybilita) przeciwstrony

  AKCENTA zgodnie z własnymi zasadami kierowania ryzyk ocenia wybór przeciwstron włącznie obliczania z jakością udzielanych usług (uzgodnionych warunków) , rzetelności, stabilności finansowej

  2

  Szybkość, z którą można zrealizować zlecenie

  Do szybkości realizacji należy i szybkość przelewu pomiędzymi instytutami bankowymi

  3

  Objętość wymaganego handlu

  Objętość jest uwzględniona w związku z warunkami i limitami przeciwstrony

  4

  Objętość opłat naliczanych klientowi

  Miejscem przewodowym dla klienta jest AKCENTA. Opłaty kierują się ważnym Taryfikatorem albo idywidualnym programem cenowym. Dla oceny przeciwstrony nie jest relewantny

  Objętość wlasnych opłat naliczanych klientowi

  Miejscem przewodowym dla klienta jest AKCENTA. Opłaty za przyrządy inwestycyjne naliczane przez przeciwstronę AKCENTY nie obciążają klienta

  W wypadku istnienia większej ilości przeciwstron dla realizacji jednego zlecenia, AKCENTA postępuje według wyżej wymienionych kryterii od najdoniosłejszego do mniej doniosłego. Dla konkretnego zlecenia AKCENTA zawsze zważy faktory dotyczące realizacji zlecenia w ten najlepszy sposób, jakim jest cena (1), ryzyko przeciwstrony (2) i szybkość (3) – na podstawie tych faktorów wybiera przeciwstronę w celu zawarcia kontraktu.

  AKCENTA jest zobowiązana do publikowania (na podstawie Rozporządzenia Komisji UE 2017/576 z dnia 8.6.2016.) jeden raz w roku 5 miejsc przewodowych dla poszczególnych rodzajów przyrządów inwestycyjnych, gdzie zostały realizowane zlecenia klienteli, informacje globalne i wyniki analizy jakości realizowanych transakcji handlowych. Miejscem przewodowym dla klienta jest AKCENTA. Dołączone informacje opierają się o szablony, które zawiera Załącznik II do Rozporządzenia 2017/576.

  Wyjaśnienie pojęć

  • RT - rynek regulowany
  • OOS - organizowany system handlowy
  • MOS - wielostronny system handlowy
  • OTC derywaty - z derywatami można handlować za pośrednictwem OTC (Over the Counter) albo na rynku giełdowym. Handel w wielkim zasięgu realizowany jest za pośrednictwem OTC.