Akcenta top

Publikowanie danych o tożsamości miejsc realizowania i jakości realizowania przedsiębiorstwami inwestycyjnymi

AKCENTA jest zobowiązana w myśl art. 64-66 Rozporządzenia pod nr 2017/565 dotrzymywać co najlepsze warunki zasad dotyczących realizowania zleceń. Celem zasad jest, aby każde poszczególne zlecenie klienta zostało zrealizowane według odpowiednich zasad dla realizacji zleceń i następnie, aby zostało zabezpieczone systematyczne realizowanie zleceń według co najlepszych warunków.  AKCENTA zasady te ustala jako wspólne dla wszystkich kategorii swojej klienteli (klienteli niefachowej, fachowej klienteli i  przydatnych przeciwstron).

W trakcie oceny wykonawstwa obowiązków best execution konieczne jest uwzględnienie specyficznego charakteru tego rodzaju transakcji handlowych, kiedy produkty oferowane przez  AKCENTĘ (OTC derywaty) są przyrzady, na podstawie których dochodzi do zawarcia według indyidualnego specyficznego wymagania klienta i faktycznie nie posiadają  dokładny odpowiednik dotyczący handlowania  na RT, MOS albo OOS. Miejscem przetwornym jest sam handlowiec z papierami wartościowymi (AKCENTA) i następne faktory, które są relewantne ze względu na best execution, są podporządkowane temu, że są przedmiotem indywidualnej umowy pomiędzy handlowcem z papierami wartościowymi i klientem podczas uzgadniania danych wybranego produktu. Rozporządzenie pod nr 2017/565 przytacza, że dla nieujednoliconych OTC derywatów   istnieją  unikatne stosunki umowne, które uwzgledniają konkretne specyficzne warunki, w których znajduje się klient i handlowiec z papierami wartościowymi (AKCENTA), nie muszą być w celu best execution sposobu realizacji w pełni  porównywalne z transakcjami handlowymi, w krórych chodzi o akcje handlowane na RT, MOS albo OOS. Ze względu na to, ze obowiązek best execution jest ważny dla wszystkich przyrządów inwestycyjnych, i w przypadku produktów oferowanych przez AKCENTĘ jest konieczne uzyskanie relewantnych danych o rynku w celu stwierdzenia, czy cena  oferowana klientowi na pomimogiełdowym rynku jest poprawna i zabezpiecza zrealizowanie obowiązków handlowca z papierami wartościowymi wykonać zlecenie w jak najlepszy sposób.  Tzn. handlowiec (AKCENTA) kontroluje poprawność konkretnej ceny oferowanej klientowi nie tylko według dostępnych giełdowych danych, które zastosował do odgadnięcia ceny  umawianego produktu, ale również, jeżeli jest to możliwe, porównaniem z podobnymi albo  porównywalnymi produktami. Giełdowa konformita OTC derywatów uzgadnianych z klientami jest obserwowana przed tym, nim dojdzie do zawarcia odpowiedniego kontraktu.

Poniżej przytaczany kryteria dla zabezpieczenia co najlepszych warunków według ich relatywnej doniosłości sposobem opadającym.

Kryterium

Postępownie i znaczenie kryteria

Kolejność doniosłości

Cena, którą można osiągnąć

W wypadku zakupu decydująca jest cena najniższa, w wypadku sprzedaży decydująca jest cena najwyższa. Jakość ceny zależna jest od ilości uczestników rynku i od aktualnej oferty i popytu.

Dla porównania konkretnej ceny AKCENTA korzysta z handlowej platformy niektórych bank (Raiffeisenbank, SAXO, Alior bank, Monex) i źródeł informacyjnych BLOOMBERG.

1

Jakość (kredybilita) przeciwstrony

AKCENTA zgodnie z własnymi zasadami kierowania ryzyk ocenia wybór przeciwstron włącznie obliczania z jakością udzielanych usług (uzgodnionych warunków) , rzetelności, stabilności finansowej

2

Szybkość, z którą można zrealizować zlecenie

Do szybkości realizacji należy i szybkość przelewu pomiędzymi instytutami bankowymi

3

Objętość wymaganego handlu

Objętość jest uwzględniona  w związku z warunkami i limitami przeciwstrony

4

Objętość opłat naliczanych klientowi

Miejscem przewodowym dla klienta jest AKCENTA. Opłaty kierują się ważnym Taryfikatorem albo idywidualnym programem cenowym. Dla oceny przeciwstrony nie jest relewantny

--

Objętość  wlasnych opłat naliczanych klientowi

Miejscem przewodowym dla klienta jest AKCENTA. Opłaty za przyrządy inwestycyjne naliczane przez przeciwstronę AKCENTY nie obciążają klienta

--

W wypadku istnienia większej ilości przeciwstron dla realizacji jednego zlecenia, AKCENTA postępuje według wyżej wymienionych kryterii od najdoniosłejszego do mniej doniosłego.  Dla konkretnego zlecenia AKCENTA zawsze zważy faktory dotyczące realizacji zlecenia w ten najlepszy sposób, jakim jest  cena (1), ryzyko przeciwstrony (2) i szybkość (3) – na podstawie tych faktorów wybiera przeciwstronę  w celu zawarcia kontraktu.

AKCENTA jest zobowiązana do publikowania (na podstawie Rozporządzenia Komisji UE 2017/576 z dnia 8.6.2016.) jeden raz w roku 5 miejsc przewodowych dla poszczególnych rodzajów przyrządów inwestycyjnych, gdzie zostały realizowane zlecenia klienteli, informacje globalne i wyniki analizy jakości realizowanych transakcji handlowych. Miejscem przewodowym dla klienta jest AKCENTA.  Dołączone informacje opierają się o szablony, które zawiera Załącznik II do Rozporządzenia 2017/576.

Wyjaśnienie pojęć
  • RT - rynek regulowany
  • OOS - organizowany system handlowy
  • MOS - wielostronny system handlowy
  • OTC derywaty - z derywatami można handlować za pośrednictwem OTC (Over the Counter) albo na rynku giełdowym. Handel w wielkim zasięgu realizowany jest za pośrednictwem  OTC.
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia