Akcenta top

LEI

Dlaczego potrzebuję mieć LEI i do czego on służy?

Obowiązek posiadania numeru LEI wypływa z rozporządzenia EMIR ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 648/2012 regulacja instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji). EMIR zobowiązuje wszystkich kontrahentów finansowych i niefinansowych do zgłoszenia zawarcia transakcji na derywatach oraz wszelkich zmian repozytoriów danych transakcyjnych (ROU). Zgłoszenie jest konieczne najpóźniej w następny dzień roboczy po zawarciu derywatu. Podczas zgłoszenia niezbędne jest posiadanie przez osobę prawną tzw. nr LEI, który identyfikuje dany podmiot. Pod pojęciem nr LEI kryje się unikalny 20-cyfrowy alfanumeryczny identyfikator osoby prawnej, który umożliwia prawidłowe raportowanie transakcji pochodnych. Jest on przydzielany zgodnie ze standardami ISO 17442 „Financialo Services – Legal Entity Identifier (LEI)“. Jeden nr LEI może być używany tylko przez jedną osobę prawną i to na całym świecie.

W jaki sposób wystąpić o przydzielenie nr LEI ?

O przydzielenie LEI występuje każdy podmiot (klient) samodzielnie, za pośrednictwem internetowego formularza. Upoważniona osoba musi wypełnić wszystkie wymagane pola, inne za pośrednictwem elektronicznego formularza (dostępny tutaj: https://lei.kdpw.pl/ ).
 
Po odesłaniu danych przebiegnie automatyczna kontrola wprowadzonych parametrów. Po pomyślnym odesłaniu klient otrzyma informację o tym, w jaki sposób dokonać przelewu związanego z przydzieleniem nr LEI, włącznie z symbolem zmiennym. Uiszczenie opłaty powoduje wystawienie numeru LEI zgodnie z ISO 17442. Upoważniona osoba otrzyma elektroniczną informację o przydzieleniu nr LEI oraz wystawioną fakturę za zapłaconą opłatę. elektronicky informaci o přiděleném LEI a vystavenou fakturu za již zaplacenou platbu.

Przedłużenie ważności LEI

Numer LEI jest ważny przez rok. 4-tygodnie przed datą ukończenia ważności klient otrzyma informacje z Centralnego Depozytu Papierów Wartościowych o obowiązku uiszczenia opłaty rocznej (na podstawie kolejnej fakury).

Opłaty

Przydzielenie nr LEI nie jest przeprowadzane jako działalność zarobkowa, w założeniu ma pokryć koszty fukcjonowania i implementacji. Możliwa jest zapłata w PLN lub EUR. Opłata za przydzielenie to 70 EUR. Roczna opłata za zarządzanie wynosi 50 EUR. Zmiana danych jest darmowa. W przypadku niezapłacenia opłaty LEI zostanie unieważniony, bez możliwości użytkowania w celu raportowania.

Kto raportuje?

Klient przed podpisaniem umowy wskaże czy zobowiązuje/ nie zobowiązuje Spółkę do zgłaszania danych o zawarciu, zmianie, zakończeniu transakcji terminowej, którą z nią zawarł, wobec ROU (klient w Umowie Ramowej zaznaczy EMIR tak/nie). Dla klientów jest to wygodna opcja, gdyż całość raportowania jest prowadzona przez Spółkę. Prowadzenie raportowania przez Spółkę nie jest obciążone opłatami.

Za klienta raportowanie prowadzi (EMIR tak)

Zezwolenie może być udzielone wyłącznie w związku ze wszystkimi transakcjami terminowymi zawartymi pomiędzy klientem a Spółką. Szczegóły są podane w VOP. Klient przekaże LEI Spółce przy podpisywaniu Umowy Ramowej, najpóźniej do 14-dnia po zawarciu pierwszej transakcji terminowej. Warunkiem zawieranie transakcji terminowych jest przekazanie swojego LEI Spółka. Jeśli klient zdecyduje się na raportowanie przez Spółkę i nie przekaże swego numeru LEI zostanie wezwany do przedłożenia LEI. Jeśli klient nie przedłoży do 14-dni od zawarcia pierwszej transakcji nie będą z nim zawierane kolejne transakcje terminowe.

Klient raportuje sam (EMIR nie)

Klient nie zgadza się na raportowanie transakcji przez Spółkę i raportuje transakcje sam. Także w takej sytuacji klient jest zobligowany do przedłożenia numeru LEI Spółce. Klient powinien raportować transakcje sam, bezpośrednio do ROU. Opłaty związane z tym bezpośrednim raportowaniem wynoszą 3800 EUR (kwota orientacyjna) tylko za zarejestrowanie jako podmiotu raportującego. Klient jest wciąż zobowiązany do uzyskania numeru LEI. Raportowanie musi odbywać się zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami i jest prowadzony w formacie CSV. Chodzi tu o bardzo szczegółową tabelę, zawierającą kilkadziesiąt kolumn.
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia