Co jest forward?

  Dzięki AKCENCIE możesz zabezpieczyć swoją firmę przed ryzykiem kursowym nawet z rocznym wyprzedzeniem. Dla każdego klienta przygotujemy indywidualną ofertę.

  Kontrakt terminowy forward lub po prostu forward jest jednym z najczęściej stosowanych i najprostszych instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym. Jest to kontrakt terminowy, który zobowiązuje obie strony kontraktu do uzgodnienia określonych warunków. Transakcja forward umożliwia zakup lub sprzedaż waluty obcej w przyszłości, tzn. z dostawą lub realizacją w przyszłości po ustalonej dzisiaj cenie - kursie wymiany.

  Image

  Jakie są zalety kontraktów forward?

  Główną funkcją kontraktu forward jest zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami kursu wymiany dwóch walut. Forward daje klientom możliwość kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty obcej po kursie ustalonym w momencie zawierania transakcji, ale z rozliczeniem w przyszłości (zwykle w ciągu 1 roku, indywidualnie możliwe są dłuższe terminy).

  Dzięki transakcji forward klient zyskuje bezpieczeństwo i ustala swój margines handlowy na wypadek strat wynikających z ewentualnych niekorzystnych zmian kursów walutowych na rynku walutowym. W ten sposób może on ustalić kurs wymiany w kalkulacji swojego zamówienia. Ponadto nie pobieramy żadnych opłat za zawarcie z nami kontraktu forward.

  Przykład transakcji forward

  PRZYKŁAD KLIENT EKSPORTER

  Klient ma zawarty kontrakt z partnerem zagranicznym, w związku z którym jest zobligowany do zapłacenia 100 tys. EUR za odebrany towar jednak dopiero za 3-mce. Aktualny kurs EUR/PLN wynosi 4,20, a kurs forwardowy na trzy miesiące jest 4,2020.

  KURS EUR/PLN W DNIU PŁATNOŚCII KWOTA PLN BEZ FORWARDU KWOTA PLN Z FORWARDEM POTENCJALNY ZYSK / STRATA W STOSUNKU DO KURSU SPOTOWEGO DLA PŁATNOŚCI (W PLN)

  4,00

  400 000

  420 200

  -20 200

  4,10

  410 000

  420 200

  -10 200

  4,20

  420 000

  420 200

  -200

  4,30

  430 000

  420 200

  9 800

  4,40

  440 000

  420 200

  19 800

  Jeśli transakcja konwersji nie zostanie zrealizowana/rozliczona w terminie zapadalności kontraktu terminowego w ustalonej dacie rozliczenia, możliwe jest przesunięcie daty rozliczenia za pomocą transakcji swap, opóźniając w ten sposób jej wyczerpanie do odpowiedniego czasu. W takim przypadku pierwotnie uzgodniona transakcja terminowa zostanie przeszacowana, a nowa transakcja terminowa zostanie zawarta po aktualnych wartościach rynkowych.

  Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem i uważasz, że mógłbyś go wykorzystać jako korzystne narzędzie do zmniejszenia ryzyka związanego z Twoją działalnością, skontaktuj się z nami.

  Image

  Warunki zawarcia transakcji forward

  • Zawarcie Umowy ramowej na świadczenie usług płatniczych i inwestycyjnych.
  • Zgodność ze zobowiązaniami prawnymi (nadanie kodu LEI).
  • Wpłacenie zabezpieczenia lub uzyskanie Dealing limitu.
  • Minimalna kwota jednej transakcji wynosi 10 000 EUR lub równowartość w innej walucie.
  • Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj inne warunki

  Przy zawieraniu terminowych transakcji klient narażony jest na niektóre rodzaje ryzyka (rynkowe – walutowe i odsetkowe, ryzyko strony przeciwnej, ryzyko płynności finansowej, dźwignia finansowa). Zawsze uzależnione jest od celu i sposobu skorzystania z transakcji terminowej. Przed podpisaniem Umowy Ramowej i zawarciem transakcji lub w każdej chwili handlowcy objaśnią poszczególne rodzaje ryzyka w formie ustnej lub pisemnej.

  Nasi handlowcy chętnie omówią z Tobą opcje i indywidualne warunki zabezpieczania ryzyka kursowego oraz zaproponują najlepszą opcję dla Twojej firmy.

  Kursy walut - rynek walutowy

  Waluta

  Kupno

  Sprzedać

  Przedstawione wartości są orientacyjne. W celu uzyskania aktualnej i indywidualnej oferty kursu prosimy o kontakt pod nr: +48 22 208 00 99. Aktualne kursy możesz w dowolnym momencie sprawdzić na Online Broker.