Akcenta top

Forward (standard)

Co to jest FORWARD?

Kontrakt terminowy forward lub po prostu forward jest jednym z najczęściej stosowanych i najprostszych instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym. Jest to kontrakt terminowy, który zobowiązuje obie strony kontraktu do uzgodnienia określonych warunków. Transakcja forward umożliwia zakup lub sprzedaż waluty obcej w przyszłości, tzn. z dostawą lub realizacją w przyszłości po ustalonej dzisiaj cenie - kursie wymiany.

Główną funkcją kontraktu forward jest zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami kursu wymiany dwóch walut. Forward daje klientom możliwość kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty obcej po kursie ustalonym w momencie zawierania transakcji, ale z rozliczeniem w przyszłości (zwykle w ciągu 1 roku, indywidualnie możliwe są dłuższe terminy).

Do czego nadaje się FORWARD?

Dzięki transakcji forward klient zyskuje bezpieczeństwo i ustala swój margines handlowy na wypadek strat wynikających z ewentualnych niekorzystnych zmian kursów walutowych na rynku walutowym. W ten sposób może on ustalić kurs wymiany w kalkulacji swojego zamówienia. Ponadto nie pobieramy żadnych opłat za zawarcie z nami kontraktu forward.

Warunki zawarcia transakcji FORWARD:

 
Przy zawieraniu terminowych transakcji klient narażony jest na niektóre rodzaje ryzyka (rynkowe – walutoweodsetkowe, ryzyko strony przeciwnej, ryzyko płynności finansowej, dźwignia finansowa). Zawsze uzależnione jest od celu i sposobu skorzystania z transakcji terminowej. Przed podpisaniem Umowy Ramowej i zawarciem transakcji lub w każdej chwili handlowcy objaśnią poszczególne rodzaje ryzyka w formie ustnej lub pisemnej.
 
 
PRZYKŁAD
KLIENT EKSPORTER
Klient ma zawarty kontrakt z partnerem zagranicznym, w związku z którym jest zobligowany do zapłacenia 100 tys. EUR za odebrany towar jednak dopiero za 3-mce. Aktualny kurs EUR/PLN wynosi 4,20, a kurs forwardowy na trzy miesiące jest 4,2020.

Transakcja typu forward vs. spot (przykład):

kurs EUR/PLN w dniu płatnościi kwota PLN bez forwardu kwota PLN z forwardem
Potencjalny zysk / strata w stosunku do kursu spotowego dla płatności (w PLN)
4,00 400 000  420 200  -20 200
4,10 410 000   420 200  -10 200
4,20 420 000   420 200   -200
4,30 430 000   420 200   9 800 
4,40 440 000   420 200   19 800 
Zawierając transakcje terminowe, wszystkie podmioty świadczące te usługi ponoszą ekspozycję wobec kontrahenta tych transakcji. Ta ekspozycja jest objęta następującymi wariantami zabezpieczenia:
 

Nasi handlowcy chętnie omówią z Tobą opcje i indywidualne warunki zabezpieczania ryzyka kursowego oraz zaproponują najlepszą opcję dla Twojej firmy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o świadczonych przez nas usługach?
Berlin - w Niemczech AKCENTA działa od roku 2015
Opis usługi
Powiązane linki
Szczegółowe informacje o usłudze

Transakcja typu forward jest podstawowym typem zabezpieczenia ryzyka walutowego. Chodzi tu o umowę o przyszłym zakupie albo sprzedaży waluty obcej za kurs ustalony na stałe, realizowaną w ustalonym terminie w przyszłości. Kurs transakcji typu forward opiera się na kursie spotowym skorygowanym o tzw. punkty forwardowe. Zależą one od długości okresu, na który zawarto transakcję typu forward i różnicy stóp procentowych walut. Przy stałym kursie forwardowym firma uzyskuje pewność i pozbywa się ryzyka wynikającego z przyszłego negatywnego rozwoju kursów walutowych. Z drugiej strony nie może ona zyskiwać na ewentualnym pozytywnym rozwoju tych kursów. Dlatego korzystne jest rozważenie 100% zabezpieczenia zawartej transakcji lub jego części.

Za zawarcie transakcji forwardowej nie są pobierane żadne opłaty i można ją zawrzeć na czas nieograniczony (standardowo do 1 roku, indywidualnie i na dłużej). Liczba tych transakcji, ani ich maksymalna wysokość nie jest limitowana. Transakcja jest zawierana w chwili uzgodnienia transakcji.

 
Inne usługi reasekuracyjne świadczone przez AKCENTA:

  • Forward o zmiennym terminie zapadalności
  • Amortyzacja terminowa
  • Par forward
  • Swap walutowy
  • Opcja walutowa
 
 
 
AKCENTA CZ a.s. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utratę zysków poniesione przez jakąkolwiek osobę w wyniku wykorzystania informacji i danych zawartych w na tej stronie internetowej lub w materiałach marketingowych firmy. AKCENTA CZ a.s. zwraca uwagę na fakt, że zawieranie transakcji terminowych, o których mowa na niniejszej stronie internetowej lub w materiałach marketingowych, wiąże się z ryzykiem, z którym klient jest zobowiązany zapoznać się w jak najszerszym zakresie, zrozumieć je, rozważyć i w razie potrzeby zwrócić się o dalsze informacje. Bardziej szczegółowe informacje na temat ryzyka związanego z obrotem kontraktami terminowymi znajdują się na stronie internetowej AKCENTA CZ a.s. Informacje o zagrożeniach będą również przekazywane przez pracowników AKCENTA CZ a.s.
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia