Akcenta top

Znaczenie współpracy państw grupy Wyszehradzkiej

Znaczenie współpracy państw grupy Wyszehradzkiej

30. 03. 2016 (Znaczenie współpracy państw grupy Wyszehradzkiej)

W ostatním czasie zintensyfikowały się negocjacje pomiędzy państwami grupy Wyszehradzkiej, którą tworzą razem z Polską Republika Czeska, Węgry oraz Słowacja. Wszystkie te kraje mają wiele wspólnego ze względu na historię.   Jaki jest obecnie poziom integracji gospodarczej pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej i czy przez ostatnie dwie dekady doszło w tym kierunku do jakichś zmian? Na to pytanie poszukujemy odpowiedzi w danych o rozwoju handlu zagranicznego. 

 

W ostatním czasie spotykamy się z częstymi spotkaniami liderów tzw. Grupy Wyszehradzkiej. Powodem zintensyfikowania negocjacji pomiędzy członkami było rozwiązywanie problemów kryzysu imigracyjnego wynikających z niezgody co do narzuconych przez UE kwot imigrantów.  Kraje Grupy Wyszehradzkiej promują rozwiązanie problemu za pomocą uszczelnienia zewnętrznych granic UE przy jednoczesnym rozwiązywaniu konfliktu na miejscu walki, ściślejszą współpracę z Turcją ( która jest bazą tymczasową wielu ludzi uciekających do Europy) oraz pomoc zachodniobałkańskim państwom, które miały już do czynienia z wielkimi przypływami nowych imigrantów. Jednym z tych państw są także należące do V4- Węgry.  

Aktualnie obradom Grupy Wyszehradzkiej przewodniczy Republika Czeska. Głównymi celami przewodnictwa są : kooperacja w zakresie energetyki, współpraca obronna i rozwój gospodarki cyfrowej. Wśród innych tematów podnoszonych  przez V4 należy wymienić: rozwój infrastruktury transportowej, społeczny wymiar integracji europejskiej oraz walka z uchylaniem się od płacenia podatków.  W ramach przewodnictwa Czeska Republika koordynuje także spotkania państw V4 w czasie negocjacji Rady Europejskiej w Brukseli oraz udział jej członków w  innych szczytach UE.

Gospodarka państw V4

Znaczenie współpracy członków V4 ma nie tylko wymiar polityczny ale także ekonomiczny. Jeszcze przed wejściem do UE kraje V4 podpisały ze sobą umowę o wolnym handlu co umocniło ich współpracę gospodarczą. W rzeczywistości wszystkie te pańśtwa mają ze sobą wiele wspólnego. Mamy do czynienia z szybko rosnącymi gospodarkami postkomunistycznymi, które dopiero co budują swoją pozycję. Typową cechą tych krajów jest względnie wysoki udział przemysłu w PKB (patrz wykres poniżej- udział przemysłu w PKB brutto) i szerokie powiązania z Unią Europejską, przede wszystkim z Niemcami. Niemieckie firmy przyciąga do tych państw w głównej mierze relatywnie tania i wysokiej jakości siła robocza. Kluczowe pytanie brzmi do jakiego stopnia państwa V4 mogą postawić się krajom Europy Zachodniej, a w szczególności Niemcom, których znaczenie gospodarcze jest nieporównywalnie większe niż reszty państw UE. 

Państwa Grupy Wyszehradzkiej miały udział w 5,3% całkowitego PKB Unii Europejskiej, Niemcy aż 21 %.

Przemysł/HPH (2014)
Przemysł/HPH (2014)

Gospodarka Republiki Czeskiej

Republika Czeska jest typową gospodarką przemysłową nastawioną na eksport.  Po 1989r. dzięki  geograficznej i historycznej bliskości Europy Zachodniej doszło do znacznego wzrostu gospodarczego w Czechach. Czechy to stabilne i dobrze prosperujące państwo. Realne PKB Republiki Czeskiej wzrosło między 2000-2014r. aż o 40%.  

Gospodarka CZ

Na grafach widzimy jak zmieniał się udział wzajemnego handlu Republiki Czeskiej z państwami V4, Niemiec i reszty świata.  Między 2000 a 2014r. obserwowaliśmy wzrost współpracy ekonomicznej pomiędzy Czechami, a krajami Grupy Wyszehradzkiej. Udział V4 w handlu zagranicznym Republiki Czeskiej wyniósł 16 % czyli znacznie więcej niż w roku 2000r., w którym wynosił 13%. Głównym partnerem handlowym pozostały jednak Niemcy, pomimo spadku z 36 % na 29%.

Gospodarka Słowacji

Słowacja, która była historycznie częścią wspólnego państwa z Czechami ma bardzo podobną ścieżkę rozwoju gospodarczego. Jest także nastawiona na przemysł. Głownymi partnerami handlowymi są Niemcy i Republika Czeska. Od 2000r. do 2014r. realne PKB Słowacji wzrosło o 70%.

Gospodarka SK

Udział wzajemnego handlu państw V4 w całościowym obrocie handlu zagranicznego Słowacji zarówno w 2000r. jak i 2014r. wahał się w okolicach 24%. Zmieniła się jedynie struktura geograficzna. Na grafach zauważamy, że znaczenie wzajemnego handlu pomiędzy Słowacją, a Czechami spadało. Zyskiwały na tym inne kraje V4- Polska oraz Węgry. Wciąż jednak w hierarchii partnerów handlowych czołowe miejsce zajmują Niemcy.  Co prawda nie są tak dominującym partnerem gospodarczym jak w 2000r. jednak wciąż odgrywają główną rolę. Dodatkowo Niemcy to także główny partner handlowy Republiki Czeskiej, co tylko zwiększa ich znaczenie.

Gospodarka Węgier

Węgry są następnym członkiem Grupy Wyszehradzkiej. Po raz kolejny mówimy o gospodarce przemysłowej nastawionej na eksport, z silnymi powiązaniami gospodarczymi z Niemcami. Zaskakujący jest fakt słabego powiązania ekonomicznego z państwami bałkańskimi, co dzieje się głównie z powodu słabości tamtejszych gospodarek.  Realne PKB w tym kraju pomiędzy 2000r., a 2014r. wzrosło o 29%. 

Gospodarka HU

Talkże dla Węgier głównym partnerem handlowym są Niemcy, ich udział w węgierskim handlu to ponad 1/4. Wśród państw V4 w handlu zagranicznym rosło znaczenie Polski, Słowacji i Czech. Chociaż współpraca Węgier z innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej stanowi tylko około 14% całkowitego handlu zagranicznego, to w porównaniu do 2000r. mamy do czynienia ze znacznym wzrostem. W 2000r. było to zaledwie 5%.

Gospodarka Polski

Czwartym członkiem Grupy Wyszehradzkiej jest Polska. Polska jest kolejną ze środkowoeuropejskich gospodarek skierowanych na przemysł, którego udział w przybliżeniu to 25% wartości PKB brutto. Realne polskie PKB w latach 2000-2014r. wzrosło o około 64%.

Gospodarka PL

Także w przypadku Polski możemy zauważyć rosnący udział Grupy Wyszehradzkiej w handlu zagranicznym. Rola V4 w handlu międzynarodowym wzrosła z 6,4% w 2000r. na 9,1% w 2014r. Niemcy podobnie jak w pozostałych państwach wciąż zajmują dominujące miejsce ( 23,8%).

Zakończenie

Z ostatních danych jasno wynika, że wzajemna współpraca gospodarcza pomiędzy państwami V4 ulega sukcesywnemu wzrostowi. Mimo to kluczową pozycję w handlu zagranicznym wciąż zajmują Niemcy. Niemcy jako mocartswo ekonomiczne Europy znalazły się na czołowym miejscu zarówno w eksporcie jak i imporcie wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej. 

Najważniejszym zadaniem gospodarek V4 jest dywersyfikowanie struktury partnerów handlowych zmniejszając tym samym zależność od Europy Zachodniej. Ewentualne spowolnienie niemieckiej gospodarki może być więc częściowo zrekompensowane współpracą gospodarczą w ramach Grupy Wyszehradzkiej lub innymi państwami.  

Chcesz dowiedzieć się więcej o świadczonych przez nas usługach?
AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia